LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas vertins Vidaus tarnybos statuto nuostatų konstitucingumą tiek, kiek jose nebuvo įtvirtintos kasmetinės atostogos pareigūnams, vieniems auginantiems vaikus iki keturiolikos metų

2021-12-14

Konstituciniame Teisme gruodžio 10 d. priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnis, Statuto  (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnis (redakcija, galiojusi iki 2019 m. sausio 1 d.) tiek, kiek juose nebuvo įtvirtintos kasmetinės atostogos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie vieni augina vaiką (-us) iki keturiolikos metų, neprieštaravo Konstitucijos 22 straipsnio 1 ir 4 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1, 2 ir 6 dalims, 39 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams.

Pareiškėjas LVAT į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs bylos, kurioje kilo ginčas dėl papildomų kasmetinių atostogų priskaičiavimo asmeniui, vienam auginančiam vaiką (-us) iki 14 metų, nagrinėjimą.

Kaip nurodyta prašyme, nei Statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnyje, nei Statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnyje, reguliuojant statutinių pareigūnų kasmetines atostogas, nebuvo įtvirtinta specialių nuostatų dėl kasmetinių atostogų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie vieni augina vaiką (-us) iki keturiolikos metų.

Pareiškėjas prašyme pažymi, kad Konstitucijos 38 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos („Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“) išreiškia valstybės įsipareigojimą įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad šeima, taip pat motinystė, tėvystė ir vaikystė, kaip konstitucinės vertybės, būtų visokeriopai puoselėjamos ir saugomos. Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje garantuojama valstybės apsauga ir globa įgyvendinama įvairiais būdais kuriant šeimai, motinystei, tėvystei ir vaikystei, kaip konstitucinėms  vertybėms, palankią aplinką. Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas valstybės įsipareigojimas saugoti ir globoti šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę negali būti aiškinamas atsietai nuo šio straipsnio 6 dalyje įtvirtintos tėvų teisės ir pareigos auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, kuri suponuoja, kad visų pirma būtent tėvai yra atsakingi už savo vaikų auginimą ir auklėjimą, jų išlaikymą iki pilnametystės. Įstatymų leidėjas gali pasirinkti įvairias globos ir paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, formas, jų teikimo sąlygas ir kt., tačiau įgyvendindamas savo diskreciją negali apskritai paneigti šios Konstitucijos 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos garantijos esmės ir iš 38 straipsnio 2 dalies kylančios valstybės priedermės saugoti ir globoti konstitucines vertybes – šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Pareiškėjas nurodo, kad, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 39 straipsnio 3 dalies nuostata („Nepilnamečius vaikus gina įstatymas“) reiškia, kad turi būti garantuojama pakankama ir efektyvi nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga, o įstatymų leidėjas, kitos valstybinės institucijos, reguliuodamos kitus santykius, turi paisyti nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų.

Pareiškėjas nurodo, kad Darbo kodekse įtvirtintos ilgesnės minimalios kasmetinės atostogos darbuotojams ir valstybės tarnautojams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki keturiolikos metų. Pareiškėjo nuomone, vadovaujantis konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu, tokias socialines garantijas turėtų turėti ne tik valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bet ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, kurie plačiąja prasme taip pat laikytini darbuotojais.

Pareiškėjas teigia, jog, priešingai nei nustatyta atitinkamose Darbo kodekso, taip pat Valstybės tarnybos įstatymo nuostatose, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kasmetines atostogas įtvirtinančios Statuto normos yra skirtos pareigūnų poilsiui nuo tarnyboje patiriamų neigiamų veiksnių, o ne efektyviai specifinių vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugai ir sąlygoms jiems sveikai bei visapusiškai vystytis sudaryti, kaip yra įtvirtinta Konstitucijos 39 straipsnio 3 dalyje. Todėl, pasak pareiškėjo, šiuo atveju pažeidžiama ir ši Konstitucijos nuostata. Be to, pareiškėjo manymu, Statute nenustačius kasmetinių atostogų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie vieni augina vaiką (-us) iki keturiolikos metų, be kita ko, nepagrįstai ribojamas privatus vidaus sistemos pareigūnų gyvenimas (Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjo teigimu, įstatymų leidėjas, reglamentuodamas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kasmetines atostogas, nepaisė nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų, neįgyvendino Konstitucijos 22 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto įsipareigojimo saugoti, kad niekas nepatirtų savavališko ir neteisėto kišimosi į šeimos gyvenimą.

Pareiškėjas pažymi ir tai, kad Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos (toliau – Departamentas) tarnaujančių pareigūnų teises, pareigas ir socialines garantijas reglamentuojančiame Kalėjimų departamento statute ir iki 2019 m. sausio 1 d. buvo atskirai aptarta ir įtvirtinta pareigūnų, kurie vieni augina vaiką (-us) iki keturiolikos metų, teisė į ilgesnes kasmetines atostogas. Pareiškėjas pabrėžia, kad jis neįžvelgia tokio pobūdžio ir tokios apimties socialinių skirtumų, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie vieni augina vaiką (-us) iki keturiolikos metų, nevienodas traktavimas, iki 2019 m. sausio 1 d. neįtvirtinant jiems teisės į ilgesnes kasmetines atostogas, galėtų būti objektyviai pateisinamas pažeidžiant Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurių pažeidimas kartu reiškia konstitucinių teisingumo ir teisinės valstybės principų pažeidimą.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2021.htm.