LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas tirs, ar Konstitucijai neprieštarauja Laikinojo mokslininkų valstybinių pensijų įstatymo nuostata, pagal kurią į mokslinio darbo stažą šiai pensijai gauti įskaitomas tik darbas valstybinėse mokslo ir studijų institucijose

2021-05-14

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui neprieštaravo Laikinojo mokslininkų valstybinių pensijų įstatymo (1994 m. gruodžio 22 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją, pasak pareiškėjo, mokslinio darbo stažą sudaro tik asmens mokslinio darbo laikas Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui į mokslinio darbo stažą mokslininkų valstybinei pensijai gauti neįskaitytas laikotarpis, kuriuo jis ėjo docento pareigas nevalstybinėje mokslo ir studijų institucijoje UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitete“.

Pasak pareiškėjo, pagal Įstatymo 4 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą mokslininkų valstybinę pensiją turi teisę gauti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems suteiktas nostrifikuotas mokslo laipsnis arba pedagoginis mokslo vardas ir kurie dirbo mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose arba kitose institucijose, vykdydami iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems suteiktas nostrifikuotas mokslo laipsnis arba pedagoginis mokslo vardas ir kurie dirbo mokslinį darbą kitose mokslo ir studijų institucijose, bet nevykdė iš valstybės biudžeto finansuojamų mokslo programų, neturi teisės pretenduoti į valstybinę pensiją.

Pareiškėjo teigimu, pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą susiklosto tokia situacija, kad panašus ar analogiškas mokslininko darbas mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo požiūriu yra traktuojamas skirtingai vien dėl to, kad jis atliekamas nevalstybinėje mokslo ir studijų institucijoje, t. y. priklauso nuo mokslininko socialinės padėties, nuo to, kokiame sektoriuje – viešojo ar privataus ūkio – jis dirba. Pareiškėjui kyla abejonių, ar ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, kuris būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/14_2021.htm.