LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas pagal individualų skundą vertins, ar įstatymu nustatyta privaloma narystė Architektų rūmuose neprieštarauja Konstitucijai

2020-02-18

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo fizinio asmens prašymas ištirti, ar Architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2016 m. lapkričio 3 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, joje nustatyta architekto kvalifikacijos atestatus turinčių architektų, nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Architektų rūmuose, neprieštarauja Konstitucijos 35 straipsnio 2 daliai (,,Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai“), konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas prašyme Konstituciniam Teismui nurodė, kad jo teisės buvo pažeistos Lietuvos architektų rūmų Architektų profesinio atestavimo komisijos nutarimu, kuriuo panaikintas jo architekto kvalifikacijos atestato galiojimas.

Pareiškėjas pažymi, kad esminė privalomosios narystės valstybės kontroliuojamų profesijų profesinės savivaldos asociacijose sąlyga yra vertimasis atitinkama profesine veikla. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas teigia, kad įstatymų leidėjas neturi įgaliojimų įstatymu nustatyti priverstinės narystės asmenims, kurie nesiverčia valstybės kontroliuojama profesija.

Pagrįsdamas savo poziciją, pareiškėjas nurodo, kad jis, nors ir nevykdo atestuoto architekto veiklos, Architektų rūmų nariu automatiškai tapo po to, kai 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Architektų rūmų įstatymo pataisos. Pareiškėjo teigimu, nebuvo priimta jokio individualaus teisės akto dėl jo narystės Architektų rūmuose, todėl jis neturėjo galimybės išreikšti savo valios nebūti šių rūmų nariu. Pasak pareiškėjo, Konstitucijoje laiduojama teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Jo manymu, narystė valstybės kontroliuojamų profesijų profesinėse savivaldos asociacijose gali būti privaloma, jei verčiamasi atitinkama profesine veikla, tačiau ginčijamu teisiniu reguliavimu asmenims, ja nesiverčiantiems, pasirinkimo teisė nenumatyta.

Taigi pareiškėjo prašyme yra pateikti teisiniai argumentai, pagrindžiantys jo poziciją, prašymas atitinka kitus reikalavimus (pareiškėjas yra išnaudojęs visas teisinės gynybos priemones – jo atžvilgiu yra priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. spalio 29 d. neskundžiama nutartis, jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą per nustatytą 4 mėn. laikotarpį), todėl jis priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme.