LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas pagal fizinio asmens prašymą tirs įstatymo nuostatos, kad administraciniai teismai netiria Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą, atitiktį Konstitucijai

2020-12-17

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti pareiškėjo fizinio asmens prašymą ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai („Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 18 straipsnio 2 dalis tiek, kiek pagal ją administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi dėl to, kad, Seimo kontrolieriui atsisakius tirti pareiškėjo skundą, Lietuvos administracinių ginčų komisija nepriėmė jo skundo dėl Seimo kontrolieriaus sprendimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimo, nutraukė administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių bylų kompetencijai, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, konstatavęs, kad ABTĮ apribota administracinio teismo kompetencija vertinti Seimo kontrolieriaus sprendimų, įskaitant sprendimus atsisakyti nagrinėti skundą, teisėtumą ir pagrįstumą, galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį paliko nepakeistą.

Pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu užkertamas kelias teisme ginčyti valstybės pareigūno – Seimo kontrolieriaus sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, net jeigu šis sprendimas yra nepagrįstas. Taip, pareiškėjo nuomone, ribojama asmens teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje.

Savo poziciją pareiškėjas taip pat grindžia oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad pagal Konstituciją valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris konstituciškai įtvirtinamas nustatant, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o piliečiai turi teisę tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus valdyti savo šalį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, taip pat garantuojant piliečiams galimybę ginti savo teises teisme, kritikos teisę, peticijos teisę, reglamentuojant piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. Pasak pareiškėjo, pagal Konstituciją negali būti nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo apribojus galimybę apskųsti visus be išimties Seimo kontrolieriaus sprendimus paneigiama teisė apskųsti ir Seimo kontrolieriaus sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą. Pastarasis sprendimas, pareiškėjo nuomone, skirtingai nuo rekomendacinio pobūdžio Seimo kontrolieriaus sprendimo, priimto atlikus tyrimą, užkerta kelią asmeniui siekti, kad Seimo kontrolierius atliktų tyrimą, todėl negali būti neskundžiamas.

Šis prašymas – devintasis priimtas nagrinėti individualus konstitucinis skundas po to, kai 2019 metais Konstitucijoje buvo įtvirtinta fizinių ir juridinių asmenų teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą.