LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas netirs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nuostatos, susijusios su šios komisijos laikinojo pirmininko skyrimu, atitikties Konstitucijai

2020-07-31

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymą ištirti:

– ar Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (2008 m. liepos 1 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 12 straipsnis tiek, kiek jame nenustatyta, kaip, Seimui atleidus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) pirmininką iš pareigų ir vyriausiam pagal amžių VTEK nariui atsisakius eiti pirmininko pareigas, turi būti sprendžiamas VTEK pirmininko pareigų laikino ėjimo (pavadavimo) klausimas, neprieštaravo Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams;

– ar Įstatymo 12 straipsnis tiek, kiek jame nenustatyta, jog vyriausias pagal amžių VTEK narys gali atsisakyti eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko pareigas, neprieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą“.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs bylos pagal asmens apeliacinį skundą administracinėje byloje dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo panaikinimo nagrinėjimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo administracinėje byloje skundą, kuriame buvo prašoma panaikinti VTEK sprendimą, kuriuo asmuo buvo pripažintas pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (2000 m. vasario 17 d. redakcija) nuostatas.

Iš pareiškėjo prašymo ir jo nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad Seimas nutarimu atleido VTEK pirmininką, bet naujo nepaskyrė. Asmens administracinėje byloje ginčijamas VTEK sprendimas buvo priimtas VTEK pirmininkaujant ne vyriausiam pagal amžių VTEK nariui, nes vyriausias pagal amžių VTEK narys, kuris pagal Įstatymo 12 straipsnio 2 dalį turėjo eiti VTEK pirmininko pareigas, atsisakė jas eiti.

Taigi, kaip pažymėjo Konstitucinis Teismas, atsižvelgiant į tai ir į Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, pareiškėjo LVAT prašymas traktuotinas kaip prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nebuvo nustatyta, kaip, Seimui atleidus VTEK pirmininką iš pareigų ir vyriausiam pagal amžių VTEK nariui atsisakius eiti pirmininko pareigas, turėjo būti sprendžiamas VTEK pirmininko pareigų laikino ėjimo (pavadavimo) klausimas, ir ar Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje buvo nustatyta pareiga vyriausiam pagal amžių VTEK nariui eiti VTEK pirmininko pareigas, kol nėra paskirtas VTEK pirmininkas, neprieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą“.

Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad aspektai, kuriais pareiškėjas ginčija Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijai, tarpusavyje yra susiję: nustačius pareigą vyriausiam pagal amžių VTEK nariui eiti VTEK pirmininko pareigas, kol nėra paskirtas VTEK pirmininkas, nebuvo nustatyta, kaip, Seimui atleidus VTEK pirmininką iš pareigų ir vyriausiam pagal amžių VTEK nariui atsisakius eiti pirmininko pareigas, turėjo būti sprendžiamas VTEK pirmininko pareigų laikino ėjimo (pavadavimo) klausimas.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas prašyme nurodo, jog tai, kad Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nebuvo nustatyta VTEK pirmininko pareigų laikino ėjimo tvarka Seimui atleidus VTEK pirmininką iš pareigų ir vyriausiam pagal amžių VTEK nariui atsisakius eiti pirmininko pareigas, vertintina kaip Konstitucijai prieštaravusi legislatyvinė omisija, ir tai, kad, Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nenumačius galimybės vyriausiam pagal amžių VTEK nariui atsisakyti eiti VTEK pirmininko pareigas, pažeidžiama jo teisė laisvai pasirinkti darbą, iš pareiškėjo prašymo ir jo nagrinėjamos administracinės bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjui abejonių kelia tai, ar vien ta aplinkybė, kad, Seimui nepaskyrus VTEK pirmininko, jo pareigas eina ne vyriausias pagal amžių VTEK narys, atsižvelgiant į Įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, gali būti pagrindas panaikinti VTEK sprendimą kaip priimtą nekompetentingo subjekto.

Taigi iš pareiškėjo prašymo ir jo nagrinėjamos administracinės bylos medžiagos matyti, jog jam iš esmės kilo abejonių ne dėl Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitikties Konstitucijai, o dėl Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo praktikoje, be kita ko, paties pareiškėjo LVAT praktikoje sprendžiant VTEK sprendimų teisėtumo klausimus, kuri, kaip matyti iš LVAT sprendimų, yra nevienoda.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų, kad tokius klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus ir kad abejones dėl įstatymų taikymo turi pašalinti pats teismas, išsiaiškindamas taikomas normas. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas, taigi įstatymų leidėjo neišspręstus teisės taikymo klausimus gali spręsti teismai, nagrinėjantys ginčus dėl atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad prašymai išaiškinti, kaip turi būti taikomos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui ir pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra jam nežinybingas.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2200/content.