LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas netirs teisinio reguliavimo, pagal kurį apskaičiuojamas vienkartinės kompensacijos už žemės sklypui įstatymu nustatytą servitutą elektros oro linijų apsaugos zonų ribose dydis, atitikties Konstitucijai

2021-06-29

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23, 29 straipsniams neprieštarauja  Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 725 patvirtintos Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 16 punktas tiek, kiek pagal jį vienkartinės kompensacijos už įstatymu žemės sklypui nustatytą servitutą dydžio apskaičiavimui naudojama formulės dėmens Vk reikšmė, nustatoma imant sumažintą žemės sklypo rinkos vertę, taikant elektros oro linijų apsaugos zonų žemės vertės pataisą Želektr.lin.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl ieškovui mokėtinos vienkartinės kompensacijos už įstatymu jam nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui nustatytą servitutą elektros oro linijų apsaugos zonų ribose priteisimo. Ieškovas nuosavybės teisę į žemę įgijo su atitinkamais žemės naudojimo apribojimais – joje jau buvo nutiesti elektros energijos perdavimo, skirstomieji tinklai ir (arba) buvo pastatyti kiti elektros energetikos objektai ir įrenginiai.

Pareiškėjo abejonės dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai buvo grįstos tuo, kad, pasak pareiškėjo, šiuo teisiniu reguliavimu yra diskriminuojami vienkartinę kompensaciją už žemės sklype įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytą servitutą gaunantys asmenys, kuriems ši kompensacija, be kita ko, naudojant jos apskaičiavimo formulės dėmenį Vk, Masinio žemės vertinimo taisyklių  (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka apskaičiuojama nuo sumažintos dėl elektros tinklų žemės sklypo vertės, palyginti su kita grupe asmenų, kurie pagal Metodikos 25 punktą vienkartinę kompensaciją gauna už jiems priklausančiame žemės sklype tinklų operatorių naudai sutartimi nustatytą servitutą, nes Taisyklių nustatyta tvarka ši kompensacija, be kita ko, naudojant jos apskaičiavimo formulės dėmenį Vk, pastariesiems apskaičiuojama nuo visos žemės sklypo vertės, t. y. šios vertės nemažinant dėl žemės sklype esančių elektros tinklų.

Spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo, Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog 2020 m. liepos 8 d. nutarime jau buvo vertinta Metodikos 16 punkto atitiktis Konstitucijai. Šiame nutarime konstatuota, jog asmenų, kuriems priklausančioje žemėje servitutas tinklų operatorių naudai nustatytas įstatymu ir kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės teises į žemę įgijo po to, kai joje buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai, teisinė padėtis yra iš esmės skirtinga, palyginti su teisine padėtimi tų asmenų, kuriems priklausančioje žemėje servitutai yra nustatomi sutartimi: asmenų, kuriems priklausančioje žemėje servitutas nustatytas įstatymu ir kurie nuosavybės teises į žemę įgijo su atitinkamais joje jau buvusiais žemės naudojimo apribojimais, atsiradusiais prieš šiems asmenims įgyjant nuosavybės teises į žemę, galimybė naudotis įgyta žeme ir šios žemės vertė dėl joje esančių elektros tinklų ir kitų įrenginių nepakito; asmenų, kuriems priklausančioje žemėje servitutas nustatomas sutartimi, žemės vertė ir galimybė naudotis turima nuosavybe po nuosavybės teisių į žemę įgijimo pakito dėl naujų elektros tinklų tiesimo ir (arba) kitų įrenginių statymo, nes, toje žemėje nutiesus naujus elektros tinklus ir (arba) pastačius kitus įrenginius, atsirado žemės naudojimo apribojimų, kurių nebuvo žemės įgijimo metu.

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendime konstatavo, kad pareiškėjas savo prašyme neatsižvelgė į minėtą Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 8 d. nutarime suformuluotą teisinę poziciją dėl asmenų, kuriems priklausančioje žemėje servitutas tinklų operatorių naudai nustatytas įstatymu ir kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės teises į žemę įgijo po to, kai joje buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai (t. y. nuosavybės teises įgijo su atitinkamais žemės naudojimo apribojimais, atsiradusiais prieš šiems asmenims įgyjant nuosavybės teises į žemę), ir asmenų, kuriems priklausančioje žemėje servitutai nustatomi sutartimi, teisinės padėties skirtumų ir nepaaiškino, kodėl šios dvi asmenų grupės turėtų būti vertinamos kaip esančios vienodoje (panašioje) padėtyje joms priklausančių žemės sklypų vertės, t. y. ir dėmens Vk reikšmės maksimalios vienkartinės kompensacijos apskaičiavimo formulėje, nustatymo aspektu.

Kartu Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo prašymo neaišku, kodėl būtent jo ginčytame Metodikos 16 punkte nustatytas teisinis reguliavimas lemia tai, kad pagal jį apskaičiuojant vienkartinės kompensacijos už žemės sklype įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytą servitutą dydį yra taikoma pareiškėjo nurodyta elektros oro linijų apsaugos zonų žemės vertės pataisa Želektr.lin, kuri, pasak pareiškėjo, yra kitokia nei naudojamoji apskaičiuojant kompensaciją už žemės sklype sutartimi nustatytą minėtą servitutą.

Pareiškėjas taip pat nepateikė atskirų teisinių argumentų, kodėl, jo nuomone, ginčytas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo abejonėms pagrįsti, todėl prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo nustatytų reikalavimų ir yra grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2478/content.