Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas nagrinės dalį Seimo narių grupės prašymo ištirti kai kurių Akcizų ir Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymų nuostatų atitiktį Konstitucijai

2020-12-17

Konstitucinis Teismas gruodžio 16 d. sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja:

– Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 3 d., 8 straipsnio 1, 2 dalys tiek, kiek pagal jas atitinkamai Akcizų įstatymo 35 straipsnio 1 punktas, 37 straipsnis įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., o Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.;

– Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2019 m. gruodžio 5 d., 2 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalis įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.;

– 2019 m. gruodžio 10 d. priimto Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymą pakeitusio įstatymo 2 straipsnis tiek, kiek pagal jį Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2, 21, 3 dalys įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

Konstitucinis Teismas taip pat tirs, ar Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai („Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę“), 69 straipsnio 1 daliai („Įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja:

– Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 1 punktas, 37 straipsnio 1 dalis, 3 dalis tiek, kiek joje nustatytas gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio produktų gamybai, taikomas akcizų tarifas, 65 straipsnio 1 dalis;

– 2019 m. gruodžio 10 d. priimto Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymą pakeitusio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 21, 3 dalys.

Pareiškėjos nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu, kuriuo įtvirtintas mokesčius pakeičiančių (juos padidinant) įstatymų (jų dalių) įsigaliojimas per ypač trumpą laikotarpį – nuo 2020 m. sausio 1 d. arba 2020 m. kovo 1 d., t. y. praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo atitinkamo įstatymo oficialaus paskelbimo, nesant išimtinių, konstituciškai pagrįstų priežasčių ir nenumačius ūkio subjektams jokių galimybių prie to prisitaikyti (pasirengti neproporcingai didelėms išlaidoms arba kitoms neigiamoms pasekmėms), pažeidžiami iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principai.

Pareiškėja nurodo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu atitinkamai buvo padidinti akcizų tarifai, taikomi tik tam tikriems produktams – etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, tik vienai – kaitinamo tabako – kategorijai, taip pat padidinti loterijų ir lošimų mokesčio tarifai ir fiksuoti šio mokesčio dydžiai tik vienai toje pačioje rinkoje teikiamų paslaugų rūšiai – lošimams. Be to, ginčijamos minėtų įstatymų nuostatos įsigaliojo net nepraėjus trims mėnesiams nuo jų paskelbimo. Pareiškėjos manymu, valstybėje nesant krizinės būklės, dėl radikalaus ir greito tik tam tikrų akcizų ir vieno mokesčio padidinimo kyla verslo nepasitikėjimas visa teisine verslo aplinka ir valstybės įsipareigojimų vykdymu.

Pareiškėja, grįsdama savo abejones dėl Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies (2019 m. gruodžio 5 d. redakcija) konstitucingumo, taip pat teigia, kad 2018 m. birželio 28 d. priimtame Akcizų įstatymą pakeitusiame įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu buvo nustatytas laipsniškas (per trejus metus) akcizo tarifo didinimas visoms tabako gaminių kategorijoms iki 2021 metų. Pareiškėjos teigimu, šiuo įstatymu buvo suformuotas pagrįstas teisėtas lūkestis, kad kaitinamajam tabakui akcizų tarifai bus didinami palaipsniui kelerius metus. Ginčijamoje Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje, pareiškėjos teigimu, nesilaikoma anksčiau numatyto laipsniško akcizo didinimo, be to, tik vienai, t. y. kaitinamojo tabako, kategorijai nuo 2020 m. kovo 1 d. iš karto akcizas padidinamas net 65 proc.

Taigi, pareiškėjos vertinimu, ginčijamose Akcizų įstatymo ir Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo nuostatose įtvirtintu teisiniu reguliavimu itin ženkliai ir itin greitai padidinus etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, kaitinamojo tabako produktams taikomus akcizų tarifus, taip pat loterijų ir lošimų mokesčio tarifus ir fiksuotus šio mokesčio dydžius lošimams, buvo pažeisti iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, proporcingumo, teisingumo, darnios visuomenės principai.

Pareiškėja taip pat teigia, kad, padidinus akcizų tarifus, loterijų ir lošimų mokesčio tarifus ir fiksuotus šio mokesčio dydžius atitinkamai tik tam tikriems produktams (etilo alkoholiui, bešviniam benzinui, gazoliams, kaitinamojo tabako produktams) ir tik vienai paslaugų kategorijai – lošimams, nepagrįstai suteikiamas konkurencinis pranašumas ūkio subjektams, atitinkamai gaminantiems, parduodantiems ar savo veikloje naudojantiems kitų rūšių produktus, ir loterijų organizatoriams. Pasak pareiškėjos, tokiu teisiniu reguliavimu sudaromos nesąžiningos konkurencijos sąlygos, dėl to pažeidžiama Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalis.

Be to, pareiškėjos teigimu, ginčijamose Akcizų įstatymo ir Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo nuostatose įtvirtintas teisinis reguliavimas nustatytas neatlikus pagal Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį ir 161 straipsnį būtino tokio teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir poveikio konkurencijai vertinimo. Kadangi ginčijamas teisinis reguliavimas įtvirtintas nesilaikant įstatymuose nustatytų esminių įstatymų leidybos procedūros reikalavimų, pareiškėjos teigimu, buvo pažeista Konstitucijos 69 straipsnio 1 dalis.

Atsižvelgęs į pareiškėjos išdėstytus argumentus, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad yra pateikti teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjos abejonę dėl ginčijamų įstatymų nuostatų konstitucingumo. Taigi ši pareiškėjos prašymo dalis atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimus ir yra priimta nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Tuo pačiu sprendimu pareiškėjai Seimo narių grupei grąžinta prašymo dalis, kurioje prašyta ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“) neprieštarauja Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 1 punktas, 37 straipsnio 1 dalis, 3 dalis tiek, kiek joje nustatytas gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio produktų gamybai, taikomas akcizų tarifas, 65 straipsnio 1 dalis, Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2, 21, 3 dalys.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nepateikė teisinių argumentų, kodėl visi tabako produktų gamintojai, nepaisant to, kad jie gamina ar parduoda skirtingus tabako produktus, t. y. apdorotą tabaką, neapdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus, elektroninių cigarečių skystį, visi ūkio subjektai, gaminantys ar savo veikloje naudojantys etilo alkoholio produktus ir alkoholinius gėrimus, skirtingus energinius produktus, t. y. bešvinį benziną, švino turintį benziną, žibalą, įvairius gazolius ar skystąjį kurą (mazutus) ir kt., taip pat visi loterijų ir skirtingų azartinių lošimų (bingo, totalizatoriaus, lažybų, nuotolinių lošimų, lošimų A ir B kategorijų lošimo automatais, skirtingų stalo lošimų) organizatoriai, pagal Konstitucijos 29 straipsnį turėtų būti laikomi esančiais atitinkamai vienodoje (panašioje) padėtyje ir kodėl jiems turėtų būti nustatytas vienodas atitinkamai akcizų ar loterijų ir lošimų mokesčio tarifų arba šio mokesčio dydžių teisinis reguliavimas.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėja šioje dalyje nepateikė jos abejones pagrindžiančių teisinių argumentų. Kadangi ši prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų reikalavimų, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį ji grąžinta pareiškėjai. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2329/content.