LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui prašymą ištirti Vyriausybės nutarimo nuostatos, kuria Finansų ministerijai suteikti įgaliojimai patvirtinti Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą, konstitucingumą

2020-07-17

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą“ (toliau – Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas) 2.6 papunktis (iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusi redakcija), kuriuo Finansų ministerija buvo įgaliota patvirtinti Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą (toliau – Elgesio kodeksas), savo turiniu neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos priimto įsakymo, kuriuo bankroto administratoriams paskirtos drausminės nuobaudos už finansų ministro įsakymu patvirtintame Elgesio kodekse įtvirtinto sąžiningumo principo pažeidimus, nustatytus atlikus jų veiklos patikrinimą.

Konstitucinis Teismas sprendime pažymėjo, kad iš prašymo matyti, jog pareiškėjo abejonė dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo, kuris priimtas vadovaujantis, be kita ko, Įmonių bankroto įstatymu (toliau – ĮBĮ), 2.6 papunkčio atitikties Konstitucijai grindžiama tuo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu Vyriausybė finansų ministrui suteikė ĮBĮ numatytais aspektais neapibrėžtus įgaliojimus reguliuoti bankroto administratorių veiklą ir sudarė sąlygas taikyti atsakomybę vien už etikos normų pažeidimą. pareiškėjo teigimu, IBĮ nebuvo įtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga laikytis profesinės etikos ir nebuvo pavesta Vyriausybei ar Finansų ministerijai nustatyti profesinės etikos normas, kurios būtų pagrindas už jų nesilaikymą taikyti atsakomybę.

Konstitucinis Teismas konstatavo, jog prašyme nurodytos ir (arba) pacituotos kai kurios ĮBĮ nuostatos, tačiau neatsižvelgta į prašyme nepaminėtas kitas ĮBĮ nuostatas. Sistemiškai vertinant visas ĮBĮ nuostatas, iš prašymo neaišku, kodėl, pareiškėjo nuomone, bankroto administratoriui taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, aiškinamas kartu su ĮBĮ įtvirtintu reikalavimu laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, nereiškia bankroto administratoriaus pareigos laikytis profesinės etikos normų ir nesuponuoja atsakomybės bankroto administratoriams taikymo už tokių normų pažeidimus. Taip pat neaišku, kodėl Vyriausybė, kurios įgaliotai institucijai pagal ĮBĮ pavesta vykdyti bankroto administratorių veiklos priežiūrą ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skirti nuobaudas už šioje veikloje nustatytus pažeidimus, neturėjo teisės įgalioti Finansų ministerijos patvirtinti Elgesio kodeksą kaip bankroto administratoriaus atsakomybės už jame įtvirtintų profesinės etikos normų pažeidimus taikymo pagrindą.

Taigi pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kuriais pagrįstų savo abejonę, kad Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo 2.6 papunktyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, kuriuo, vadovaujantis IBĮ nuostatomis, Finansų ministerija buvo įgaliota patvirtinti Elgesio kodeksą, buvo pažeistas teisės aktų hierarchijos imperatyvas, taigi ir konstitucinis teisinės valstybės principas. Todėl prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų ir grąžintas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2186/content