Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie posėdį

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymus ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos, susijusios su asmens teise įsigyti ir turėti ginklą

2020-05-05

Konstitucinis Teismas trečiadienį, gegužės 6 d., 14 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo (toliau – RAAT) prašymus ištirti, ar Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai („Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja:

– Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pagal kurį nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, vertinamas kartu su šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurį toks asmuo negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų;

– Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 4 punktas, pagal kurį nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, vertinamas kartu su šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurį toks asmuo negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų.

Abejonių dėl Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pareiškėjui RAAT kilo nagrinėjant administracines bylas, kuriose asmenys prašė panaikinti policijos komisariatų sprendimus dėl atsisakymo išduoti leidimus laikyti (nešiotis) ginklus ir įpareigoti atsakovus išduoti tokius leidimus. Minėti sprendimai buvo priimti remiantis ginčijamu teisiniu reguliavimu. Pareiškėjui kilo abejonių dėl tokio teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, nes, pareiškėjo teigimu, net ir išnykus teistumui asmuo ir toliau neapibrėžtą laikotarpį nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, todėl pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų.

RAAT vertinimu, ginčijamas teisinis reguliavimas atima galimybę asmeniui, teistam už Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktuose nurodytus nusikaltimus, kada nors įsigyti ginklą. Asmuo, net po nusikaltimo padarymo pasikeitus gyvenimo aplinkybėms ir jo asmenybei, ir toliau, pareiškėjo manymu, patiria nepagrįstus savo teisių apribojimus, ir toliau yra baudžiamas už padarytą nusikaltimą, bausmę už kurį jau yra atlikęs. Tai, pareiškėjo teigimu, yra neproporcinga priemonė siekiamam tikslui – užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, apsaugoti nuo grėsmės patį ginklus ir šaudmenis turintį asmenį. Nenustatant termino, kiek laiko asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą ar nusikaltimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, už kuriuos Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, gali būti laikomas neturinčiu nepriekaištingos reputacijos, taip pat nenumatant galimybės sprendimą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą priimančiai institucijai priimti sprendimą dėl šio apribojimo netaikymo, pareiškėjo manymu, pažeidžiami konstitucinis teisingumo principas, teisinio tikrumo ir apibrėžtumo principai.

Nesuteikiant galimybės individualizuoti ginčijamu teisiniu reguliavimu numatytos uždraudimo sankcijos, net jei tolesnis jos taikymas, pareiškėjo teigimu, yra akivaizdžiai neproporcingas (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu asmens teistumas yra išnykęs, asmuo yra sėkmingai integravęsis į visuomenę, turi tvirtus socialinius santykius, nepadarė naujų teisės pažeidimų ir nekelia jokio pavojaus visuomenei), asmuo, padaręs nusikalstamą veiką ir atlikęs jam paskirtą bausmę, net ir išnykus teistumui patiria nepagrįstus suvaržymus. Toks teisinis reguliavimas, kai neleidžiama teismui, sprendžiančiam, ar sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus yra teisėtas ir pagrįstas, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, priimti teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą, pareiškėjo manymu, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Prašymų tekstus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/6_2019.htm ir  http://www.lrkt.lt/~prasymai/25_2018.htm.