Informacija apie posėdį

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą įvertinti Vyriausybės nustatytos valstybės paveldėto nedalomo turto dalies perdavimo kitiems asmenims ne viešo aukciono būdu tvarkos atitiktį Konstitucijai ir įstatymui

2022-03-21

Konstitucinis Teismas kovo 22 d., antradienį, 14 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Kauno apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 128 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (2014 m. kovo 25 d. redakcija) 20 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktams neprieštarauja Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau – Taisyklės) 50 punktas (2015 m. kovo 13 d. redakcija) tiek, kiek jame nustatyta valstybės paveldėto nedalomo turto dalies perdavimo kitiems asmenims ne viešo aukciono būdu tvarka.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs savo nagrinėjamą civilinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl asmens kartu su valstybe paveldėto turto dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kompensavimo pinigais už valstybės nekilnojamojo turto dalies perdavimą nuosavybėn.

Pareiškėjas pažymi, kad pagal Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalį („Valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas“), remiantis ją aiškinant Konstitucinio Teismo suformuluotomis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn turi būti grindžiamas įstatymu, kuriuo, be kita ko, nustatytos valstybės institucijos, turinčios teisę priimti sprendimus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn ir šių institucijų įgaliojimai perduoti minėtą turtą, taip pat šio turto perdavimo sąlygos ir tvarka. Remdamasis konstitucinio teisinės valstybės principo esmę atskleidžiančiomis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, pareiškėjas taip pat teigia, kad jeigu priimant poįstatyminius teisės aktus nepaisoma teisės aktų hierarchijos, t. y. nesilaikoma aukštesnės galios teisės aktuose nustatytų reikalavimų, yra pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai, nustato Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymo 10 straipsnio 3 dalį valstybės turtą patikėjimo teise valdantys, naudojantys ir disponuojantys juo Įstatyme nurodyti subjektai neturi teisės priimti sprendimų, susijusių su tokio turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar su daiktinių teisių suvaržymu, jei įstatymai nenustato kitaip.

Pareiškėjo teigimu, pagrindiniai valstybės (savivaldybių) turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn būdai yra įtvirtinti Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, tačiau nei šiame, nei kituose Įstatymo straipsniuose, pasak pareiškėjo, nėra numatyta Taisyklėse įtvirtintu ginčijamu teisiniu reguliavimu suteikta galimybė valstybės turtą perduoti kitų subjektų nuosavybėn atidalijimo būdu, išmokant valstybei kompensaciją. Pareiškėjo nuomone, pagal Įstatymo 20 straipsnio 1 dalį valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas privačių asmenų nuosavybėn gali būti perleidžiamas tik viešo aukciono būdu.

Taigi, pasak pareiškėjo, Vyriausybės nutarimu patvirtintose Taisyklėse įtvirtintas ginčijamas teisinis reguliavimas tiek, kiek juo nustatyta valstybės paveldėto nedalomo turto dalies perdavimo kitiems asmenims ne viešo aukciono būdu tvarka, gali prieštarauti Konstitucijos 128 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/3_2021.htm.