Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie posėdį

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai

2020-01-03

Konstitucinis Teismas pirmadienį, sausio 6 d., 9 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 76 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) pagal priėmimo tvarką tais aspektais, kad, pasak pareiškėjos, nebuvo atliktas privalomas numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas, taip pat buvo pažeisti Seimo statute nustatyti reikalavimai, kurių turi būti laikomasi svarstant įstatymų projektus ypatingos skubos tvarka.

Šioje byloje taip pat tiriama, ar Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Įstatymo 4 straipsnis, kuriame nustatytas reikalavimas ant Lietuvos rinkai tiekiamų Lietuvoje pagamintų pieno gaminių nurodyti žalio pieno kilmės šalį. Pareiškėjos teigimu, šiame straipsnyje, atsižvelgiant į pieno perdirbėjų nacionalinę priklausomybę, nustačius diferencijuotą teisinį reguliavimą, nacionaliniai pieno perdirbėjai yra diskriminuojami, palyginti su užsienio valstybių pieno perdirbėjais, – jiems yra nustatyti papildomi įpareigojimai, susiję su pieno produktų ženklinimu, sukuriama papildoma finansinė našta ir taip sumažinamos jų galimybės konkuruoti su užsienio pieno perdirbėjų Lietuvos rinkai tiekiama produkcija.

Konstitucinis Teismas taip pat nagrinės, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Įstatymo 3 straipsnis dėl ūkio subjektų nesąžiningų veiksmų draudimo ir 5 straipsnis, kuriame įtvirtintas reikalavimas pagrįsti žalio pieno pirkimo kainos mažinimą. Pasak pareiškėjos, tokiu teisiniu reguliavimu paneigta ūkio subjektų teisė susitarimu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, suvaržyta sutarties šalių teisė susitarti dėl pagrindinių žalio pieno pirkimo sutarties elementų – kainos, kiekio, terminų. Taip pat bus tiriama visų minėtų Įstatymo straipsnių atitiktis Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai. Pasak pareiškėjos, ginčijamomis Įstatymo nuostatomis įtvirtintas specifinis žalio pieno rinkos teisinis reguliavimas nėra būtinas visuotinai reikšmingam tikslui pasiekti ir nėra proporcingas siekiamam tikslui.

Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui Konstituciniam Teismui buvo kilęs klausimas dėl Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1, 3 punktų, 5 straipsnio nuostatų, kuriomis įtvirtinti tam tikri žalio pieno pirkėjams taikomi su žalio pieno pirkimo kainos nustatymu susiję draudimai ir reikalavimai, suderinamumo su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 148 straipsnio 4 dalimi ir atitinkamai – dėl šios dalies turinio aiškinimo.  Todėl šioje konstitucinės justicijos byloje buvo kreiptasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT) dėl prejudicinio sprendimo.

ESTT 2019 m. lapkričio 13 d. priėmė prejudicinį sprendimą, kuriame konstatavo, jog Reglamento Nr. 1308/2013 148 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiamos minėtos nacionalinės teisės nuostatos, jeigu jos yra tinkamos nustatytam tikslui įgyvendinti ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti. Tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs Konstitucinis Teismas.

ESTT priėmus prejudicinį sprendimą, neliko kliūčių bylą nagrinėti Konstitucinio Teismo teisminiame posėdyje.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/16_2016.htm.