Informacija apie posėdį

Pradedama nagrinėti byla pagal individualų konstitucinį skundą, kuriame prašoma ištirti įstatymo nuostatos, susijusios su kandidatų į Seimo narius teistumo nurodymu rinkimų plakate, konstitucingumą

2022-04-11

Konstitucinis Teismas balandžio 12 d., antradienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo fizinio asmens individualų konstitucinį skundą, kuriame prašoma ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui (konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas), 34 straipsnio 2 daliai („Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalis (2012 m. spalio 2 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“, jeigu kandidatas į Seimo narius kandidato į Seimo narius anketoje pateikė duomenis, kad jis teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl neatsargios, nesunkios nusikalstamos veikos, tačiau jo teistumas yra išnykęs (panaikintas) ir jis yra laikomas nepriekaištingos reputacijos.

VRK atmetė pareiškėjo skundą, kuriuo pareiškėjas iš esmės nesutiko su tuo, kad kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie visų kandidatų, kurie kandidato į Seimo narius anketose nurodė, kad jie teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos, pavardžių yra nurodomas vienodas įrašas „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“, neatsižvelgiant į tai, dėl kokios nusikalstamos veikos (jos rūšies, pavojingumo laipsnio, kaltės formos) kandidatai buvo pripažinti kaltais, taip pat neatsižvelgiant į jiems paskirtą bausmę, teistumą.

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutiniu ir neskundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies ir įpareigojo VRK jos leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie pareiškėjo pavardės kartu su tekstu „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“ pateikti nuorodą į VRK interneto puslapyje paskelbtą pareiškėjo kandidato į Seimo narius anketą.

Pareiškėjas pažymi, kad pagal Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalį VRK leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu tiek prie kandidato, teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažinto kaltu dėl neatsargios, nesunkios nusikalstamos veikos, kurio teistumas yra išnykęs (panaikintas) ir jis yra laikomas nepriekaištingos reputacijos, pavardės, tiek prie kandidato, pripažinto kaltu dėl tyčinio, apysunkio, sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pavardės daromas vienodas įrašas „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tokiu vienodu įrašu, pasak pareiškėjo, sudaromos sąlygos asmenis laikyti esančiais vienodoje padėtyje nepaisant esminių skirtumų tarp jų padarytų nusikalstamų veikų (jų rūšies, pavojingumo laipsnio, kaltės formos), asmenims paskirtos bausmės, teistumo.

Pareiškėjas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijos 29 straipsniui, 34 straipsnio 2 daliai grindžia oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad pagal Konstituciją įstatymu reguliuojant rinkimų santykius turi būti užtikrinta, be kita ko, lygi visų kandidatų pasyvioji rinkimų teisė. Pareiškėjo teigimu, negali būti nustatyta rinkimus organizuojančiai institucijai pareiga informaciją apie kandidatų padarytą nusikalstamą veiką, kuri iš esmės yra skirtinga, leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu pateikti vienodai, kad nebūtų sudaryta prielaidų rinkėjus suklaidinti. Tokia vienodai pateikta, bet skirtingo pobūdžio informacija sudaro prielaidas nepagrįstai negatyviai apibūdinti kandidatus į Seimo narius. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu rinkėjams, be kita ko, pasunkinama galimybė apsispręsti dėl kandidato tinkamumo renkamoms pareigoms.

Pareiškėjas taip pat teigia, jog nepaisant to, kad kandidato teistumas už padarytą neatsargią ir nesunkią nusikalstamą veiką yra išnykęs ir jis laikomas nepriekaištingos reputacijos, pagal ginčijamą Seimo rinkimų įstatymo nuostatą įrašas VRK leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu apie padarytą nusikalstamą veiką nurodomas neterminuotai, taigi tokią veiką padaręs kandidatas neribotą laiką yra laikomas esančiu tokioje pat padėtyje kaip ir kandidatai, pripažinti kaltais dėl tyčinių, apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Todėl, pasak pareiškėjo, pažeidžiami iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys proporcingumo, teisingumo reikalavimai.