Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti teisinio reguliavimo, kuriuo nustatyta biudžeto lėšų skyrimo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti tvarka, atitiktį Konstitucijai

2020-12-04

Konstitucinis Teismas gruodžio 7 d., pirmadienį, 17 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymą ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai („Galioja tik paskelbti įstatymai“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) 1.2.1, 1.2.2 papunkčiai.

LVAT nagrinėjo administracinę bylą, kurioje pareiškėjas Seimo narys prašė ištirti švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kuriais sureguliuota kasmetinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir meno veiklos vertinimo ir kas penkerius metus vykdomo palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo tvarka, atitiktį Konstitucijai. Pareiškėjo administracinėje byloje nuomone, tiriamuose norminiuose administraciniuose aktuose numatyti nauji MTEP veiklos vertinimo kriterijai ir jie taikomi veiklai, vykdytai iki šių kriterijų paskelbimo. Šiuos aktus švietimo ir mokslo ministras priėmė įgyvendindamas, be kita ko, Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) ir juo patvirtintą Aprašą.

Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) ir juo patvirtintas Aprašas, be kita ko, įtvirtina taisykles, pagal kurias universitetams ir mokslinių tyrimų institutams skiriamos lėšos MTEP ir meno veiklai. Šios lėšos yra paskirstomos pagal kasmetinių ir palyginamųjų vertinimų rezultatus.

Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) 1.2.1 papunktyje nustatyta, kad universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2015 ir 2016 metų MTEP ir meno veiklos formalusis vertinimas vykdomas 2017 metais. Pareiškėjas abejojo, ar kasmetinis 2017 metų MTEP ir meno veiklos vertinimas galėjo būti vykdomas Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarime Nr. 149 (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) ir juo patvirtintame Apraše nustatyta tvarka, pagal tais pačiais metais nustatytas taisykles.

Pagal Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) 1.2.2 papunktyje nustatytą teisinį reguliavimą palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas, kuris pagal Aprašo 2.2 punktą vykdomas kas penkerius metus, pirmą kartą turėjo būti vykdomas 2018 metais. Taigi 2018 metais turėjo būti vertinama 2013–2017 metų universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP veikla. Pareiškėjo nuomone, 2013–2017 metų universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP veiklos vertinimui taikant vertinimo rodiklius, kurie buvo nustatyti ir paskelbti 2017 metais, o ne tuos, kurie galiojo tuo metu, kai vertinama veikla buvo vykdoma, pažeistas šių subjektų teisėtas lūkestis, kad jų veikla bus vertinama vadovaujantis tuo metu galiojusiomis teisės normomis. Kartu, pareiškėjo teigimu, iš universitetų ir mokslinių tyrimų institutų reikalauta neįmanomo dalyko – kad praeityje jų įvykdyta veikla atitiktų naujai paskelbtus reikalavimus.

Todėl, pareiškėjo nuomone, Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais) 1.2.1, 1.2.2 papunkčiuose nustatytu teisiniu reguliavimu pažeistas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje atsispindintis teisės principas lex retro non agit (įstatymas neturi grįžtamosios galios), iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys teisėtų lūkesčių apsaugos, teisingumo, protingumo, impossibilium nulla obligatio est (niekas neįpareigojamas daryti to, kas neįmanoma) ir lex non cogit ad impossibilia (teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų) reikalavimai.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1908/content.