Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Vyriausybės įstatymo atitikties Konstitucijai tiek, kiek jame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė

2018-03-07

Ketvirtadienį, kovo 8 d., 11 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės, žalos atlyginimo principams neprieštarauja Vyriausybės įstatymas, be kita ko, jo 5 straipsnio 3 dalis, 26 straipsnio (2007 m. birželio 14 d. redakcija) 1 dalis, tiek, kiek juose tiesiogiai nenumatyta materialinė ministro atsakomybė už neteisėta kalta veika atliekant ministerijos vidaus administravimą, be kita ko, skiriant tarnybines nuobaudas, valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą.

Pareiškėjas nurodo, kad ministrų kompetenciją, atsakomybę ir atskaitomybę reglamentuoja Vyriausybės įstatymas. Jame numatyta, kad ministrai yra atsakingi už jiems pavestas valdymo sritis. Vykdydamas pavestąsias funkcijas, ministras, be kita ko, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas. Tačiau, pareiškėjo nuomone, Vyriausybės įstatymo nuostatose, kuriomis reglamentuojama ministro atsakomybė, nėra aptarta ministro materialinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ar netinkamą jo kompetencijai priskirtų pareigų atlikimą.

Pareiškėjas nurodo, kad pagal Konstituciją ministras yra atsakingas už ūkinę ir finansinę ministerijos veiklą. Pareiškėjo manymu, tai reiškia, kad pagal Konstituciją ministras yra asmeniškai atsakingas už ministerijos vidaus administravimą. Konstitucinis ministro statusas ir Konstitucijos jam pavesti įgaliojimai, be kita ko, vadovauti ministerijai ir atlikti vidaus administravimo funkcijas, apima įstatymų leidėjo pareigą įstatyme aiškiai ir konkrečiai apibrėžti teisinius santykius dėl materialinės ministro atsakomybės už neteisėta kalta veika atliekant ministerijos vidaus administravimą, taip pat skiriant tarnybines nuobaudas, valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Pareiškėjo teigimu,  šis teisinis reguliavimas, paisant iš Konstitucijos kylančių teisės sistemos nuoseklumo, vidinio neprieštaringumo imperatyvų ir atsižvelgiant į visuomeninių santykių turinį, turi būti nustatytas būtent Vyriausybės įstatyme, kuriame reglamentuojama ministrų kompetencija, atsakomybė ir atskaitomybė.

Pareiškėjas savo prašyme taip pat pažymi, kad ministras, kaip įstaigos vadovas, nebūdamas materialiai atsakingas už savo veiksmus, atliktus vidaus administravimo srityje, be kita ko, skiriant tarnybines nuobaudas, atsiduria geresnėje padėtyje nei kitas įstaigos vadovas, kuris yra ne ministras, tačiau atlieka tokias pat įstaigos vidaus administravimo funkcijas, be kita ko, skiria tarnybines nuobaudas, ir pagal Valstybės tarnybos įstatymą gali būti traukiamas materialinėn atsakomybėn. Pareiškėjo vertinimu, tarp šių asmenų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas materialinės atsakomybės aspektu būtų objektyviai pateisinamas, taigi ginčijamas teisinis reguliavimas nesuderinamas ir su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/1_2017.htm.