LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų, susijusių su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, atitikties Konstitucijai

2018-06-18

Antradienį, birželio 19 d., 15 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. Jeigu įvertintos krypties studijos neatitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytų reikalavimų, aukštoji mokykla negali priimti studentų į tos krypties studijas, o studijuojančiųjų tolesnes studijų galimybes nustato švietimo ir mokslo ministras“ neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjos nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas, pavesdamas švietimo ir mokslo ministrui nustatyti naujus reikalavimus studijų krypčių vertinimui, taikytinus vertinant jau vykdomas studijų kryptis, suteikė teisę jo priimtam teisės aktui suteikti grįžtamąją galią. Konstitucija tai draudžia, jeigu dėl to yra pabloginama teisinių santykių subjekto padėtis. Atitinkamai nauji studijų krypčių vertinimo kriterijai, pasak pareiškėjos, taikytini tik naujam vertinamajam laikotarpiui. Pareiškėja nurodo ir tai, kad Seimas privalėjo nustatyti tam tikrą racionaliai pagrįstą (pakankamą) pereinamąjį laikotarpį, per kurį aukštosios mokyklos turėtų realias galimybes pertvarkyti studijų programas pagal naujus reikalavimus, o ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatytas laikotarpis, pareiškėjos teigimu, negali būti laikomas racionaliai pagrįstu (pakankamu) pereinamuoju laikotarpiu.

Pareiškėjos teigimu, nustatant ginčijamą teisinį reguliavimą nesilaikyta konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamų reikalavimų teisėkūros subjektams, kartu nepaisyta ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies, pagal kurią valdžios galias riboja Konstitucija.

Tiesioginę posėdžio, per kurį bus skelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2018.htm.