Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo juridinio asmens buveinę, atitikties Konstitucijai

2018-05-03

Penktadienį, gegužės 4 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo, ar atstovybės buveinė, savininko teisė kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti šią buveinę tik tuo atveju, kai šiam juridiniam asmeniui įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjas teigia, kad Konstitucija Vyriausybę įpareigoja Juridinių asmenų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą tiek, kiek jis susijęs su konkrečių asmenų nuosavybės teisėmis, reguliuoti taip, kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos nuo neteisėto kėsinimosi į jas, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas, o savininkui būtų numatyta teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių.

Pareiškėjo teigimu, nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojant Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktui patalpų savininkas, kurio patalpose yra įregistruota kito juridinio asmens buveinė, neturi jokių realių galimybių kreiptis į Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytoją dėl duomenų apie šią buveinę išregistravimo, jeigu juridiniam asmeniui nėra įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“. Dėl tokios teisinės situacijos nepagrįstai apribojamas patalpų savininko galimai pažeistų nuosavybės teisių gynimas.

Todėl pareiškėjas prašo ištirti, ar 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.ltpaspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/6_2017.htm.