LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baigiamieji aktai

Vyriausybės nutarimas, kuriuo Kariotiškių kadastrinėje vietovėje vykdytinas ekonominis projektas pripažintas valstybinės svarbos projektu, prieštarauja Konstitucijai

2018-04-12

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams.

Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties nurodytoms Konstitucijos nuostatoms grindė, be kita ko, tuo, kad pats Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimas buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“, tačiau nei šiame Vyriausybės nutarime, nei kitame viešai paskelbtame teisės akte nebuvo nurodytos esminės projekto, pripažinto valstybei svarbiu, sąlygos. Nepaskelbus minėtų sąlygų, pareiškėjo teigimu, nėra aišku, ar šis projektas vis dar atitinka viešąjį interesą ir ar tebetarnauja bendrai tautos gerovei.

Spręsdamas, ar ginčytas Vyriausybės nutarimas neprieštarauja Konstitucijai, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalis (įtvirtinanti teisės viešumo principą), konstitucinis teisinės valstybės principas, taip pat iš konstitucinio atsakingo valdymo principo ir Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalių (įtvirtinančių Konstitucijos viršenybės ir valdžios institucijų atskaitomybės principus) kylantis viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos skaidrumo principas suponuoja reikalavimą Vyriausybei, pripažįstant ekonominius, socialinius, kultūrinius ar kitus projektus valstybei svarbiais, Vyriausybės nutarime ne tik išreikšti formalų sprendimą pripažinti tam tikrą projektą valstybei svarbiu, bet ir šiame nutarime (arba jo sudedamosiose dalyse) arba kitame viešai paskelbtame teisės akte nustatyti esmines valstybei svarbaus projekto vykdymo sąlygas, kaip antai tikslą, objektą, įgyvendinimo terminus, finansavimo šaltinius, esminius projekto vykdytojo (vykdytojų) įsipareigojimus ir kt.

Konstitucinis Teismas nutarime konstatavo, kad ginčytas Vyriausybės nutarimas šio reikalavimo neatitiko: esminės Kariotiškių kadastrinėje vietovėje Trakų rajone, Moluvėnų kaime, vykdytino valstybei svarbaus ekonominio projekto sąlygos buvo nurodytos tik Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo projektą lydinčiuose dokumentuose; nei pačiame Vyriausybės nutarime, nei jokiame kitame teisės akte šios sąlygos nebuvo nustatytos ir oficialiai paskelbtos.

Konstitucinio Teismo nutarime atkreiptas dėmesys į tai, kad, Vyriausybei priėmus ir keičiant teisinį reguliavimą, susijusį su valstybei svarbiais projektais, ginčytas Vyriausybės nutarimas nebuvo keičiamas.

Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta, kad pagal Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalį valstybės parama visuomenei naudingoms pastangoms ir iniciatyvai turi būti reguliuojama taip, kad atitiktų Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą tautos gerovės imperatyvą, be kita ko, neprieštarautų viešajam interesui; pagal Konstitucijos 46 straipsnio 2, 3 dalis valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, turi atsižvelgti į viešojo intereso dinamiškumą ir kintamumą, taigi ir atitinkamai koreguoti ūkinės veiklos reguliavimą. Taip pat pažymėta, kad pagal Konstitucijoje įtvirtintą atsakingo valdymo principą visos valstybės institucijos turi tinkamai įgyvendinti joms Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus.

Atsižvelgęs į tai, Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad, teisės aktuose nustatyta tvarka projektą pripažinus valstybei svarbiu, Vyriausybei iš Konstitucijos 46 straipsnio 2, 3 dalių, konstitucinio atsakingo valdymo principo kyla pareiga vykdyti veiksmingą tokių projektų įgyvendinimo kontrolę, be kita ko, teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais Vyriausybės nutarimus, kuriais tam tikriems projektams suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas, pripažinti netekusiais galios, jeigu projektai nebeatitinka pripažinimo valstybei svarbiais kriterijų.  

Nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1815/content.