LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baigiamieji aktai

Prašymas įvertinti kai kurių Vyriausybės nutarimo nuostatų, susijusių su galimybių paso įvedimu, konstitucingumą grąžintas pareiškėjui

2022-08-31

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjui Kauno apygardos teismui prašymą ištirti Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas) 3.1.1 papunkčio (2021 m. rugsėjo 29 d. redakcija), 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčių (2021 m. rugsėjo 8 d. redakcija) tiek, kiek juose įtvirtintas reikalavimas asmenims atitikti nustatytus medicininius kriterijus kaip sąlyga kontaktiniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti, ūkinei veiklai vykdyti, komerciniams ir nekomerciniams kultūros, pramogų, sporto renginiams, švenčių mugėms, festivaliams ar kitiems tam tikrą laiką trunkantiems organizuotų žmonių susibūrimams viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku organizuoti ir 31 punkto (2021 m. rugsėjo 8 d. redakcija) tiek, kiek jame nustatyta, kad asmenys, neatitinkantys nė vieno iš šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami tik kai teikiamos 31.1–31.25 papunkčiuose išvardytos paslaugos ir vykdomos nurodytos ūkinės veiklos, atitiktį Konstitucijos 20 straipsnio 1 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo principams, taip pat šio nutarimo 31 punkto atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 4 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Tuo pačiu sprendimu atsisakyta nagrinėti pareiškėjo Kauno apygardos teismo prašymą ištirti sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1151 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. sprendimas) 1.1.4 papunkčio tiek, kiek jame reglamentuojamas galimybių pasas, atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 4 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas Kauno apygardos teismas nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.1.1, 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčių ir 31 punkto tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitikties Konstitucijos 20 straipsnio 1 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo principams, taip pat dėl 31 punkto atitikties Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 4 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui pagrįsti.

Pareiškėjas savo prašyme, ginčydamas Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.1.1, 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčių ir 31 punkto tiek, kiek jo nurodyta, atitiktį Konstitucijai, tik pažymėjo, kad jo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nuteistojo asmens gynėjo prašyme kreiptis į Konstitucinį Teismą iš esmės atkartojami argumentai, buvę pateikti kito asmens baudžiamojoje byloje, kuri yra sustabdyta ir kurioje prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą tenkintas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad abiejose baudžiamosiose bylose asmenys „nuteisti už analogiškos nusikalstamos veikos padarymą, nuteistųjų gynėjų prašymuose <...> pateikti analogiški prašymai“, pabrėždamas, kad tokiu atveju  „nėra pagrindo iš naujo kartoti Kauno apygardos teismo 2022 m. birželio 13 d. nutartyje nurodytų argumentų, kreipimasis į Konstitucinį Teismą pagal nuteistojo gynėjo prašymą vertintinas kaip analogiškas (kreipiamasi tuo pačiu klausimu), todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą“.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog vien tai, kad pareiškėjas teismas prašyme, kuriuo kreipiasi į Konstitucinį Teismą, neanalizuoja, nevertina bylos šalių pateiktų argumentų dėl atitinkamo teisinio reguliavimo konstitucingumo ir apsiriboja vien bendro pobūdžio teiginiu, kad bylos šalies abejones pripažįsta pagrįstomis, jau yra pakankamas pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą kaip neatitinkantį Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte  nustatytų reikalavimų pateikti savo pozicijos teisinius argumentus. Tai taikytina ir atvejams, kai pareiškėjas teismas apsiriboja vien bendro pobūdžio nuoroda į kitą savo priimtą nutartį.

Vertindamas pareiškėjo abejones dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 31 punkto atitikties Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 4 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas šioje savo prašymo dalyje iš esmės kelia Baudžiamojo kodekso 302 straipsnio nuostatų taikymo praktikoje klausimą ir nepateikia jokių konstitucinių argumentų dėl jo ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai. Pareiškėjo teiginiai, kad, jo nuomone, už galimybių paso panaudojimą neturėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, nelaikytini konstituciniais argumentais, nes baudžiamosios atsakomybės taikymo arba netaikymo klausimas pareiškėjo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje yra bylą nagrinėjančio teismo kompetencijos dalykas.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas savo prašyme cituoja oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas, tačiau jų niekaip nesusieja su ginčytu teisiniu reguliavimu ir jomis nepagrindžia savo abejonių dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 31 punkto atitikties Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 4 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjas, be kita ko, nepaaiškina, kokios Konstitucijos nuostatos, t. y. kokios konstitucinės teisės ar laisvės, galėjo būti pažeistos ginčijamu teisiniu reguliavimu ir kodėl pagal Konstituciją galiojant ginčijamam teisiniam reguliavimui galėjo kilti teisėti lūkesčiai, kad baudžiamoji atsakomybė asmeniui už neteisėtą galimybių paso panaudojimą nebus taikoma.

Pareiškėjas taip pat ginčijo sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo 1.1.4 papunkčio tiek, kiek juo reglamentuojamas galimybių pasas, atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 4 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir (arba) įstatymams nėra Konstitucinio Teismo kompetencijos dalykas. Taigi ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui, todėl atsisakyta ją nagrinėti.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2711/content.