LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baigiamieji aktai

Konstitucinis Teismas nenagrinės, ar Žvalgybos įstatymo nuostata tiek, kiek joje nenustatytas senaties terminas nuobaudai skirti, neprieštarauja Konstitucijai

2018-03-22

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą  ištirti, ar Žvalgybos įstatymo 60 straipsnio 6 dalies (redakcija, įsigaliojusi nuo 2013 m. sausio 1 d.) nuostata tiek, kiek joje nenustatytas senaties terminas nuobaudai skirti, siejant jį su veiksmų padarymo momentu, neprieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies nuostatai.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje kilo ginčas dėl tarnybinės atsakomybės taikymo Valstybės saugumo departamento pareigūnui už veiksmus, padarytus iki 2013 m. sausio 1 d., t. y. iki ginčijamo Žvalgybos įstatymo (2012 m. spalio 17 d. redakcija) įsigaliojimo.

Pareiškėjas savo prašyme sprendė klausimą, kokiu teisės aktu privalėjo vadovautis atsakovas Valstybės saugumo departamentas skirdamas tarnybinę nuobaudą žvalgybos pareigūnui: veiksmų, už kuriuos paskirta tarnybinė nuobauda, padarymo metu galiojusiu Valstybės saugumo departamento statutu, kuriame buvo nustatytas 1 metų drausminės atsakomybės senaties terminas, ar tarnybinės nuobaudos skyrimo metu galiojusiu Žvalgybos įstatymu, kuriame nėra nustatytas tarnybinės atsakomybės senaties terminas.

Konstitucinis Teismas sprendime pažymėjo, kad pareiškėjo nagrinėjamoje byloje tarnybinė atsakomybė žvalgybos pareigūnui buvo taikoma pasikeitusio teisinio reguliavimo, kuriuo nėra įtvirtintas tarnybinės atsakomybės senaties terminas, pagrindu. Įstatymai, kuriais nustatomas tarnybinės atsakomybės senaties terminas, neturi grįžtamosios galios, nebent jais būtų nustatytas šios rūšies teisinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims palankesnis teisinis reguliavimas. Šiam pareigūnui tarnybinės atsakomybės senaties termino požiūriu yra palankesnis jo veiksmų atlikimo metu galiojęs Valstybės saugumo departamento statutas.

Vadinasi, pareiškėjo nagrinėjamoje byloje tarnybinės atsakomybės senaties termino požiūriu taikytina ne Žvalgybos įstatymo (2012 m. spalio 17 d. redakcija) 60 straipsnio 6 dalis, o Valstybės saugumo departamento statuto 34 straipsnio 2 dalis (2008 m. spalio 6 d. redakcija). Taigi pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Žvalgybos įstatymo 60 straipsnio 6 dalies, kuri tiek, kiek ginčijama pareiškėjo, šioje jo nagrinėjamoje administracinėje byloje neturi būti taikoma.  

Pagal Konstituciją teismas į Konstitucinį Teismą gali kreiptis su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja ne bet koks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), o tik toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris turėtų būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje. Kadangi pareiškėjo ginčytas teisinis reguliavimas jo nagrinėjamoje byloje neturėjo būti taikomas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisakė nagrinėti minėtą prašymą.

Konstitucinis Teismas sprendime taip pat pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. sausio 9 d. sprendime byloje Oleksandr Volkov prieš Ukrainą, senaties terminai baudžiamųjų, drausminių ir kitų pažeidimų atžvilgiu yra bendras susitariančiųjų valstybių vidaus teisės sistemų bruožas. Tačiau, Europos Žmogaus Teisių Teismo nuomone, neapibrėžtumas nenustačius jokių senaties terminų drausminei atsakomybei taikyti kelia rimtą grėsmę teisinio saugumo principui.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1805/content.