LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baigiamieji aktai

Konstitucinis Teismas atsisako pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimą

2018-04-17

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atsisakė pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimo nuostatas.

Konstitucinis Teismas sprendime pažymėjo, kad iš pareiškėjos Vyriausybės prašyme pateiktų argumentų matyti, jog ji Konstitucinio Teismo prašo išaiškinti konstitucinės justicijos byloje, kurioje priimtas Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimas, ginčyto teisės akto – Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1025 panaikinimo kitu pačios Vyriausybės priimtu nutarimu sukeltas teisines pasekmes. Taigi pareiškėja kelia teisės taikymo klausimą, ar, priėmus Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 438, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų XVI skyrius turėtų būti laikomas galiojančiu, ar ne.

Neaiškumų dėl nurodytų Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimo nuostatų pareiškėjai kilo, be kita ko,  Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus 2017 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje, kurioje pažymėta, kad, „įsigaliojus Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 438, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 XVI skyriaus normų galiojimas buvo atkurtas“.

Sprendime pažymėta, kad Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarime nebuvo sprendžiama dėl toje byloje ginčyto teisės akto – Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1025, kuriuo Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XVI skyrius pripažintas netekusiu galios, panaikinimo kitu pačios Vyriausybės priimtu teisės aktu – Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 438, sukeltų teisinių padarinių. Minėtame nutarime nenagrinėtas ir pareiškėjos keliamas klausimas dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XVI skyriaus nuostatų taikymo priėmus Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 438, kuriuo minėto Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XVI skyriaus nuostatas panaikinęs ankstesnis Vyriausybės nutarimas pripažintas netekusiu galios.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad jis negali aiškinti to, ko toje konstitucinės justicijos byloje, kurioje buvo priimtas prašomas išaiškinti nutarimas, netyrė. Jis neaiškina, kaip konkrečiai Konstitucinio Teismo nutarimas, kitas baigiamasis aktas turėtų būti įgyvendinamas, be kita ko, teisės taikymo srityje. Pažymėtina, kad teisės taikymo klausimus sprendžia institucijos, turinčios įgaliojimus taikyti teisės aktus, ir teismai, nagrinėjantys ginčus dėl atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas teisinių konsultacijų nei dalyvavusiems byloje asmenims, nei kitiems asmenims neteikia.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Vyriausybės prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimo nuostatas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui, ir atsisakė jį nagrinėti.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1821/content.