LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baigiamieji aktai

Konstitucijai prieštarauja Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo arba bankrutuojančio juridinio asmens buveinę

2018-05-04

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 195 punktas, išdėstytas 2015 m. gruodžio 9 d. ir 2017 m. spalio 11 d. redakcijomis, tiek, kiek pagal jį patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją (toliau – Registro tvarkytojas) dėl tokios buveinės išregistravimo tik tuo atveju, kai juridiniam asmeniui įregistruotas šiame Nuostatų punkte nurodytas teisinis statusas („inicijuojamas likvidavimas“, „likviduojamas“, „bankrutuojantis“ arba „bankrutavęs“), prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo sprendimo atsisakyti išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (toliau – ir Registras) juridinių asmenų buveines, įregistruotas pareiškėjai administracinėje byloje nuosavybės teise priklausiusiose patalpose, suabejojo Nuostatų 195 punkto atitiktimi Konstitucijai, nes, pasak pareiškėjo, patalpų savininkas neturi jokių galimybių kreiptis į Registro tvarkytoją dėl juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinės išregistravimo kitais pagrindais, nei nustatytieji Nuostatų 195 punkte, t. y. jei juridiniam asmeniui neįregistruotas šiame Nuostatų punkte nurodytas teisinis statusas.

Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti konstitucines teises ir laisves, be kita ko, numatytas Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje, 46 straipsnio 1 dalyje, gali būti steigiami teisinių santykių subjektai (inter alia asociacijos, politinės partijos, ūkio subjektai), kurių teisinė forma yra juridinis asmuo ir kurių tikslai yra susiję su jų steigėjų interesų politinėje, ekonominėje, kultūrinėje, socialinėje ir kitose gyvenimo srityse įgyvendinimu.

Taip pat pažymėta, kad pagal Konstituciją, be kita ko, konstitucinį teisinės valstybės principą, įstatymų leidėjas, reguliuodamas juridinių asmenų steigimą ir atsižvelgdamas į viešojo intereso nulemtus reikalavimus, turi numatyti tam tikrus registruojant juridinius asmenis privalomus nurodyti duomenis. Vienas iš tokių duomenų gali būti juridinio asmens buveinė. Tačiau nustatant konstitucinių teisių ir laisvių, be kita ko, įtvirtintų Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje, 46 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimo steigiant juridinius asmenis teisinį reguliavimą, be kita ko, įtvirtinant viešojo intereso nulemtus tam tikrus registruojant juridinius asmenis privalomus nurodyti duomenis, turi būti paisoma reikalavimo užtikrinti konstitucinių vertybių pusiausvyrą: šių konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimas steigiant juridinius asmenis turi būti derinamas su kitomis konstitucinėmis vertybėmis, be kita ko, su pagal Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalis ginama nuosavybės teise.

Konstitucinis Teismas nutarime pažymėjo, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas neturėjo teisės kreiptis į Registro tvarkytoją dėl šios buveinės išregistravimo net ir tuo atveju, jeigu jis Civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatose, kuriomis reguliuojama sutarčių teisė, nustatyta tvarka nutraukė susitarimą dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti ir toks sutikimas baigė galioti.

Vadinasi, ginčijamu Nuostatų 195 punktu, siekiant užtikrinti reikalavimo, kad juridinis asmuo veiktų tik turėdamas buveinę, įgyvendinimą, buvo sudarytos prielaidos tam, kad, nepaisant savininko valios, jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose neribotą laiką būtų įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė; taigi tokiu teisiniu reguliavimu buvo sudaromos prielaidos juridiniam asmeniui, jo filialui ar atstovybei turėti buveinę prieš patalpų, kuriose ji įregistruota, savininko valią.

Šiame kontekste Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog reguliuojant juridinių asmenų veiklą siekis užtikrinti CK numatytą reikalavimą, kad juridinis asmuo veiktų tik turėdamas buveinę, gali būti įgyvendintas ir mažiau patalpų, kuriose tokia buveinė įregistruota, savininko nuosavybės teises ribojančiais būdais, kaip antai numatant tam tikrą protingą terminą patalpų savininkui įspėti apie susitarimo dėl sutikimo suteikti patalpas buveinei registruoti nutraukimą, taip sudarant galimybę juridiniam asmeniui, jo filialui ar atstovybei per tą laiką pakeisti buveinę.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Nuostatų 195 punkte įtvirtintu ginčijamu teisiniu reguliavimu buvo nepaisyta iš Konstitucijos, be kita ko, konstitucinio teisinės valstybės principo, kylančio reikalavimo užtikrinti konstitucinių vertybių pusiausvyrą, t. y. reikalavimo, nustatant konstitucinių teisių ir laisvių (be kita ko, asociacijų teisės, ūkinės veiklos laisvės) įgyvendinimo steigiant juridinius asmenis teisinį reguliavimą, be kita ko, įtvirtinant viešojo intereso nulemtą registruojant juridinius asmenis privalomą nurodyti duomenį – juridinio asmens buveinę, šių konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimą derinti su pagal Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalis ginama nuosavybės teise.

Nutarime taip pat pažymėta, kad ginčijamame Nuostatų 195 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu buvo sudarytos prielaidos juridiniams asmenims, jų filialams ir atstovybėms turėti fiktyvias buveines tokiu atveju, kai juridiniam asmeniui nebuvo įregistruotas šiame Nuostatų punkte nurodytas teisinis statusas, o patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas nutraukė susitarimą dėl sutikimo suteikti patalpas šiai buveinei registruoti, t. y. toks sutikimas baigė galioti.

Nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1830/content .