LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baigiamieji aktai

Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijai, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Ginčytame Aprašo 35 punkte nustatyta, kad, teatro ar koncertinei įstaigai dėl nenumatytų aplinkybių likus be vadovo, šios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija vienašaliu sprendimu gali pavesti kitam asmeniui laikinai (bet ne ilgiau nei metus) eiti tokios įstaigos vadovo pareigas, iki bus paskirtas surengtą konkursą laimėjęs naujas šios įstaigos vadovas.

Pareiškėja Seimo narių grupė teigė, kad toks Vyriausybės nutarimu nustatytas teisinis reguliavimas prieštarauja  Profesionaliojo scenos meno įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1 daliai, nes pagal ją teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai į pareigas turi būti priimami tik konkurso būdu, o Vyriausybė gali nustatyti tik konkurso organizavimo tvarką, bet ne kitą priėmimo į minėtas pareigas būdą.

Konstitucinis Teismas išaiškino, kad Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas teatrų ar koncertinių įstaigų vadovus priimti į pareigas konkurso būdu taikomas tik tuomet, kai skiriamas tokios įstaigos vadovas, pareigas eisiantis įstatymo nustatytą penkerių metų kadenciją. Ši nuostata  negali būti aiškinama kaip nustatanti reikalavimą konkurso būdu priimti į pareigas ir laikinuosius vadovus, skiriamus iš anksto nenumatytų aplinkybių atveju, nes toks reikalavimas būtų neracionalus ir neįmanomas įvykdyti. Todėl Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 35 punkte reglamentuojamos skirtingos teisinės situacijos – teatro ar koncertinės įstaigos vadovo, skiriamo penkerių metų kadencijai, priėmimas į pareigas konkurso būdu ir asmens, laikinai vadovausiančio teatro ar koncertinei įstaigai, paskyrimas tais atvejais, kai teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigybė tapo laisva dėl nenumatytų aplinkybių.

Be to, kaip pažymėjo Konstitucinis Teismas, nustatydama ginčijamą teisinį reguliavimą Vyriausybė vykdė iš Biudžetinių įstaigų ir Viešųjų įstaigų įstatymų kylantį reikalavimą, kad teatro ar koncertinė įstaiga visuomet turėtų vadovą, kuris privalo užtikrinti šios įstaigos veiklos nepertraukiamumą, veiksmingą jai priskirtų funkcijų vykdymą ir iškeltų tikslų įgyvendinimą, racionalų įstaigos lėšų ir turto naudojimą.

Todėli Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Aprašo 35 punktas neprieštarauja Įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Vertindamas Aprašo 35 punkto atitiktį Teisėkūros pagrindų ir Vyriausybės įstatymams Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 35 punktu nėra nustatyta kitokio teisinio reguliavimo nei nustatytasis Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja nurodytiems įstatymams.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad iš Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktų (Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus; vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai), konstitucinių teisinės valstybės, atsakingo valdymo principų Vyriausybei kyla pareiga užtikrinti veiksmingą įstatymų vykdymą, be kita ko, tais atvejais, kai įstatymu jai nėra nustatyta konkretaus pavedimo. Ši Vyriausybės pareiga apima ir pareigą priimti poįstatyminius aktus, reikalingus iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų įstaigų veiklos nepertraukiamumui ir joms priskirtų funkcijų tinkamam vykdymui užtikrinti. Tai darydama ji turi laikytis galiojančių įstatymų ir, vykdydama vienus įstatymus, negali pažeisti kitų. Atsižvelgdamas į tai, kad Aprašo 35 punkte nustatytu reguliavimu buvo siekiama įvykdyti iš Biudžetinių įstaigų ir Viešųjų įstaigų įstatymų kylantį reikalavimą, kad teatro ar koncertinė įstaiga visuomet turėtų vadovą, ir kad šis reguliavimas neprieštarauja kitiems įstatymams, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad Aprašo 35 punktas prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad nors Aprašo 35 punkte nenustatyti reikalavimai asmeniui, skiriamam laikinai eiti teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas, nėra pagrindo teigti, jog teatro ar koncertinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, šiame punkte numatytomis aplinkybėmis skirdama laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą, neturėtų jam taikyti Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus, taip pat šio straipsnio 3 dalyje minimų teatro ar koncertinės įstaigos vadovui keliamų kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos turi nustatyti kultūros ministras.

Nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1829/content.