Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymus įvertinti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatos, įtvirtinančios, kokie asmenys turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą, konstitucingumą

2024-01-23

Konstitucinis Teismas sausio 24 d., trečiadienį, 15 val. skelbs nutarimą byloje pagal sujungtus pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymus ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams neprieštarauja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Žalos atlyginimo įstatymas) 13 straipsnis (2019 m. gruodžio 17 d. redakcija) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, nustatytos skirtingos žalos atlyginimo sąlygos ir skirtinga žalos atlyginimo pacientams, kitiems šiame straipsnyje nurodytiems ir jame nenurodytiems asmenims tvarka.

Pareiškėjo teigimu, Žalos atlyginimo įstatymo 13 straipsnyje įtvirtinus baigtinį asmenų, turinčių teisę gauti paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimą šio įstatymo nustatyta tvarka, sąrašą, Žalos atlyginimo įstatymo nuostatomis įtvirtinta dualistinė žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo sistema. Pagal ją pacientas ir kiti šio įstatymo 13 straipsnyje nurodyti asmenys gali kreiptis dėl žalos atlyginimo pagal Žalos atlyginimo įstatymą (atitinkamai atsakovu nurodydami valstybę, atstovaujamą Vyriausybės įgaliotos institucijos, o tokiu atveju patirta žala atlyginama iš specialios sąskaitos), o minėtame straipsnyje nenurodyti asmenys – pagal bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas (atitinkamai, nesant nustatytų jokių specialiųjų žalos atlyginimo materialiųjų sąlygų ir jokios ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, atsakovu nurodydami sveikatos priežiūros įstaigą, o žala tokiu atveju atlyginama iš sveikatos priežiūros įstaigos lėšų).

Taigi, pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu yra nustatyta pagal Konstituciją negalima nustatyti paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo sistema, pagal kurią tik Žalos atlyginimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytiems asmenims žala atlyginama šiame įstatyme nustatyta tvarka. Pareiškėjo manymu, pagal Konstituciją paciento sveikatai padaryta žala tokia pačia tvarka turėtų būti atlyginama ir kitiems žalą patyrusiems asmenims, nenurodytiems Žalos atlyginimo įstatymo 13 straipsnyje, kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys.

Pareiškėjas, grįsdamas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, pagal kurią asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, be kita ko, rėmėsi oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad žalos atlyginimo santykių teisinis reguliavimas įstatymais gali būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, ar asmeniui padaryta žala yra atlyginama neteismine, ar teismine tvarka, tačiau jokiu būdu negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens teisė kreiptis į teismą ir reikalauti teisingai atlyginti padarytą žalą. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad, be kita ko, Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reiškia asmens teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, bet nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, kurių padėtis skirtinga, atžvilgiu.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Visą sprendimo ir potvarkio dėl prašymų priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2838/content; https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2880/content.