Naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas įvertinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms administruojant viešąsias paslaugas netaikyti reikalavimo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konstitucingumą

2024-01-24

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti pareiškėjo Regionų administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją šio įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais nėra taikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir draudimai.

Grįsdamas savo abejones Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies konstitucingumu, pareiškėjas, be kita ko, nurodo, kad pagal šį teisinį reguliavimą savivaldybės, pavesdamos viešųjų paslaugų teikimą viešųjų paslaugų teikėjui, yra nesaistomos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytos prievolės užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir dėl to gali priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kuriais privilegijuojami arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Tad toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo nuomone, galimai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Prašyme pažymima, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu savivaldybėms leista pačioms (per jų įsteigtas įstaigas) valdyti savo biudžeto lėšomis pastatytus nekilnojamojo turto objektus netaikant konkurencingos procedūros, taip pat išimtinai savo įsteigtiems juridiniams asmenims pavesti teikti viešąsias paslaugas nesilaikant konkurencingos procedūros. Tokiu teisiniu reguliavimu, pareiškėjo nuomone, viešųjų paslaugų teikėjui suteikta išskirtinė galimybė vykdyti tam tikrą veiklą (teikti viešąsias paslaugas), juo nėra įtvirtinta savivaldybių pareiga teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą organizuoti taip, kad nebūtų monopolizuota tokių viešųjų paslaugų teikimo rinka, nebūtų paneigtas šios rinkos dalyvių lygiateisiškumas ir kad būtų užtikrintas tokių viešųjų paslaugų prieinamumas, teikimo nepertraukiamumas ir gera kokybė. Todėl toks teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjo, prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims.

Pareiškėjas pažymi ir tai, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu sudarius sąlygas vienai viešojo administravimo subjektų grupei – savivaldybėms – nesilaikyti konkurencingų procedūrų paskiriant savo kontroliuojamą viešųjų paslaugų teikėją atlikti savivaldybei pavestas funkcijas, susijusias su vandens tiekimu, nuotekų valymu, šilumos tiekimu, atliekų tvarkymu, keleivių vežimu, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugomis, galimai nesudaroma prielaidų šioms paslaugoms finansuoti skirtas lėšas naudoti efektyviai ir racionaliai. Tad tokiu teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjo, taip pat galimai pažeidžiamos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Konstatavus, kad ši pareiškėjo prašymo dalis atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ji priimta nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu pareiškėjui grąžino prašymą ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija). Be to, atsisakyta nagrinėti prašymą ištirti, ar Konstitucijos 150 straipsnio 4 punktu papildyto 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 punktų nuostatoms neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija) ir Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija).

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2954/content.