Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, susijusios su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu

2018-04-13

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. Jeigu įvertintos krypties studijos neatitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytų reikalavimų, aukštoji mokykla negali priimti studentų į tos krypties studijas, o studijuojančiųjų tolesnes studijų galimybes nustato švietimo ir mokslo ministras“ neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjos nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas, pavesdamas švietimo ir mokslo ministrui nustatyti naujus reikalavimus studijų krypčių vertinimui, kurie taikytini vertinant jau vykdomas studijų kryptis, suteikė jam teisę priimti teisės aktą ir suteikti jam grįžtamąją galią. Kadangi Konstitucija tai draudžia, jeigu taip pabloginama subjekto padėtis, Seimas, pareiškėjos manymu, įstatyme privalėjo nustatyti ir tam tikrą racionaliai pagrįstą (pakankamą) pereinamąjį laikotarpį, per kurį aukštosios mokyklos turėtų realias galimybes pertvarkyti studijų programas pagal naujus reikalavimus, o nauji studijų krypčių vertinimo kriterijai turi būti taikomi tik naujam vertinamajam laikotarpiui. Atitinkamai naujas vertinamasis laikotarpis negali būti nepagrįstai trumpas. Tuo tarpu pagal ginčijamą teisinį reguliavimą nustatytas laikotarpis, pareiškėjos teigimu, negali būti laikomas racionaliai pagrįstu (pakankamu) pereinamuoju laikotarpiu.

Pareiškėja pažymi, jog aukštosios mokyklos turi pagrįstą lūkestį, kad tuo laikotarpiu, kuriam akredituotos studijų programos, galės vykdyti studijas būtent pagal tas programas, kad jeigu valstybės institucijos nustatys naujus reikalavimus studijų programų, studijų krypčių akreditavimui, jie bus taikomi tik praėjus tam tikram laikotarpiui.

Kartu pareiškėja pabrėžia, kad akredituotų studijų programų vykdymas negali būti nutrauktas nei švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nei Seimo priimtu įstatymu, nes būtų pažeistas Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas aukštųjų mokyklų autonomijos principas, kuris reiškia ir tai, kad aukštosios mokyklos turi teisę valstybės institucijų akredituotas studijų programas vykdyti visą laikotarpį, kuriam tos programos akredituotos.

Pareiškėja pažymi ir tai, kad ginčijamose įstatymo nuostatose numatyta ir tai, kokios neigiamos pasekmės kils aukštajai mokyklai, jeigu įvertintos krypties studijos neatitiks švietimo ir mokslo ministro nustatytų reikalavimų. Pareiškėjos teigimu, toks teisinis reguliavimas nedera su konstituciniais teisingumo ir teisinės valstybės principais, pagal kuriuos subjektas, kuris vykdė visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir jų laikėsi, dėl to negali patirti neigiamų padarinių, atitinkamai ir dėl to, kad neįvykdė reikalavimų, kurie teisės aktuose anksčiau nebuvo nustatyti.

Taigi, pareiškėjos teigimu, nustatant ginčijamą teisinį reguliavimą nesilaikyta konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamų reikalavimų teisėkūros subjektams: nepaisyta teisinio tikrumo, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principų, reikalavimo, kad įstatymų leidėjas gali nustatyti tik tokį teisinį reguliavimą, kuris suteiktų galimybę teisinių santykių subjektams iš anksto žinoti, ko iš jų reikalauja teisė, draudimo teisėkūros subjektams teisės aktui suteikti grįžtamąją galią, jeigu tuo teisės aktu pabloginama teisės subjekto padėtis. Kartu nepaisyta ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies, pagal kurią valdžios galias riboja Konstitucija.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2018.htm.