LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Priimta dalis prašymo ištirti, ar Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ atitiktį Konstitucijai ir įstatymams, grąžinta pareiškėjai.

Pareiškėjos abejonės dėl Įstatymo atitikties Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai (įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros), konstituciniam teisinės valstybės principui ir iš jo kylančiam teisinio aiškumo reikalavimui grindžiamos tuo, kad, pasak pareiškėjos, jį priimant nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, be kita ko, pagal Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnį atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir pagal Seimo statuto 135 straipsnio 3 dalį kartu su Seimui teikiamu įstatymo projektu pateikti aiškinamąjį raštą. Pareiškėja nurodo, kad Įstatymas buvo priimtas įstatymo projekto, kuris nebuvo tinkamai teisiškai įvertintas, pagrindu, nebuvo gauta antikorupcinio poveikio išvados, pateikta aiškinamojo rašto, nors įstatymo projektu siūlyta visiškai naujai sureguliuoti žaliavinės medienos, miško kirtimo liekanų ir nenukirsto miško pardavimą. Be to, pareiškėjos manymu, Įstatyme įtvirtintas miškų urėdijų teisinis reguliavimas yra neaiškus (pvz., neaišku, pagal kokius kriterijus turėtų būti nustatomas miškų urėdijų skaičius).     

Pareiškėja taip pat prašė ištirti Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punktą prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, kuriuo kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus.

Atlikus pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, kad pareiškėja nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai dėl Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 atitikties prašyme nurodytoms Konstitucijos ir įstatymų nuostatoms pagrįsti. Todėl ši prašymo dalis laikytina neatitinkančia minėtų Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimų ir grąžinta pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/1_2018.htm.