Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2019-12-06

Konstitucinis Teismas gruodžio 9 d., pirmadienį, 8 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnis tiek, kiek jame nėra nustatyta teisinio reguliavimo, susijusio su asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, deklaracijų pateikimo terminais ir pareigos deklaruoti privačius interesus trukme.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje ginčas kilo dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, kuriuo viešosios įstaigos, gavusios lėšų iš Lietuvos valstybės biudžeto, direktorius, nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pripažintas pažeidusiu Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, teisėtumo. Įstatyme, be kita ko, numatyta, kad asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, yra laikomi dirbančiais valstybinėje tarnyboje ir privalo deklaruoti privačius interesus pateikdami privačių interesų deklaraciją.

Pareiškėjas, grįsdamas savo abejones, nurodo, kad Interesų derinimo įstatymo 5 straipsnyje nėra nustatyta, kada turi būti pateikiama asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, deklaracija (ar kai viešoji įstaiga ir asociacija pradeda dalyvauti tam tikrose procedūrose, susijusiose su lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gavimu, ar kai baigiamos procedūros ir paskiriamos lėšos iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ar kai pradedama atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su šių lėšų panaudojimu, ir pan.). Pasak pareiškėjo, taip pat nėra nustatyta, kiek laiko trunka pareiga deklaruoti privačius interesus (iki procedūrų, susijusių su lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gavimu, pvz., viešųjų pirkimų procedūros, pabaigos, iki veiksmų, susijusių su iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gautų lėšų panaudojimu, pvz., tam tikro projekto, kuriam skirtos lėšos, atlikimo pabaigos, visą laiką, jeigu viešoji įstaiga ar asociacija nuolat gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ar pan.). Pareiškėjas pažymi, kad Interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis skirtas būtent deklaracijos pateikimo tvarkai reglamentuoti. Todėl, pareiškėjo vertinimu, šio įstatymo 5 straipsnyje nenustatytas teisinis reguliavimas laikytinas legislatyvine omisija (teisės spraga, kurią draudžia Konstitucija), kuri prieštarauja iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems vidinės teisės sistemos darnos ir teisinio aiškumo reikalavimams.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/19_2018.htm.