Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pradedama nagrinėti byla dėl Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo juridinio asmens buveinę, atitikties Konstitucijai

2018-04-10

Trečiadienį, balandžio 11 d., 11 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininko teisė kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti šią buveinę tik tuo atveju, kai šiam juridiniam asmeniui įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjas teigia, kad Konstitucija Vyriausybę įpareigoja Juridinių asmenų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą tiek, kiek jis susijęs su konkrečių asmenų nuosavybės teisėmis, reguliuoti taip, kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos nuo neteisėto kėsinimosi į jas, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas, o savininkui būtų numatyta teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių.

Pareiškėjo teigimu, nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojant Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktui patalpų savininkas, kurio patalpose yra įregistruota kito juridinio asmens buveinė, neturi jokių realių galimybių kreiptis į Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytoją dėl duomenų apie šią buveinę išregistravimo, jeigu juridiniam asmeniui nėra įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“. Tokia teisinė situacija nepagrįstai apriboja patalpų savininko galimai pažeistų nuosavybės teisių gynimą.

Todėl pareiškėjas prašo ištirti, ar nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/6_2017.htm.