LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pareiškėjui grąžintas prašymas įvertinti teisinio reguliavimo, susijusio su paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo dydžio nustatymu, atitiktį Konstitucijai

2022-12-20

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos teismui (toliau – VAT) prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2020 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 3 patvirtinto Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 16.2 papunktis tiek, kiek juo nustatytas baigtinis neturtinės žalos mirties atveju atlyginimo kriterijų sąrašas ir pagal juos skiriamų balų ribota suma bei balo fiksuotas dydis, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, 109 straipsniui, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 7 dalies 2 punkto b papunkčiui, Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnio 2 daliai.

Pareiškėjo nutartyje, kuria kreiptasi į Konstitucinį Teismą, nurodyta, kad Aprašo 16 punkte išdėstytoje lentelėje pateikiamas baigtinis kriterijų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo mirties atveju dydžio, sąrašas, todėl pagal Aprašą atlygintinos neturtinės žalos dydis, pasak pareiškėjo, visais atvejais negali viršyti 18 400 Eur. Pareiškėjo prašyme taip pat teigiama, kad minėtas Aprašo 16 punkte nustatytas sąrašas neapima dalies Įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 2 punkto b papunktyje, CK 6.250 straipsnio 2 dalyje išvardytų kriterijų, kuriuos taikant priteistinos neturtinės žalos dydis nebūtų ribojamas.

Taigi pareiškėjo prašyme keliamos abejonės dėl Aprašo 16.2 papunkčio tiek, kiek jame nustatytas maksimalus atlygintinos neturtinės žalos mirties atveju dydis, atitikties Konstitucijai ir įstatymams.

Pareiškėjo prašyme, be kita ko, cituojamos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, pagal kurias įstatymų leidėjas neturi konstitucinių įgaliojimų nustatyti kokių nors maksimalių atlygintinos valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtais veiksmais asmeniui padarytos žalos dydžių, kurie suvaržytų teismą ir neleistų priteisti teisingo atlyginimo už tą asmens patirtą moralinę žalą. Jeigu toks teisinis reguliavimas būtų nustatytas, būtų apriboti, be kita ko, Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtinti teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, nepaisoma konstitucinės žalos atlyginimo sampratos, įtvirtintos, be kita ko, Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje, konstitucinių teisingumo ir teisinės valstybės principų.

Konstitucinis Teismas sprendime atkreipė dėmesį, kad Aprašo 16 punkte, kurio nuostatas ginčijo pareiškėjas, reglamentuojami neturtinės žalos atlyginimo kriterijai ir pagal juos skiriamų balų vertė, kuriais turi vadovautis Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – Komisija), spręsdama dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio.

Šiame kontekste Konstitucinis Teismas priminė, jog jis yra nurodęs, kad žalos atlyginimo santykių teisinis reguliavimas įstatymais gali būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, ar asmeniui padaryta žala yra atlyginama neteismine, ar teismine tvarka, tačiau jokiu būdu negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad būtų paneigta asmens teisė kreiptis į teismą reikalaujant teisingai atlyginti padarytą žalą.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašyme nenurodoma argumentų, kuriais būtų paaiškinta, kodėl, jo nuomone, Komisijos sprendimų dėl žalos atlyginimo priėmimo tvarką (t. y. žalos atlyginimą neteismine tvarka) reglamentuojančiame Apraše nustačius baigtinį neturtinės žalos mirties atveju atlyginimo kriterijų sąrašą ir pagal juos skiriamų balų fiksuotus dydžius, yra ribojami Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtinti teismo, į kurį kreipiasi asmenys, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, įgaliojimai vykdyti teisingumą. Pareiškėjas nepaaiškino, kaip ir kodėl šioje situacijoje teismui, sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, yra ribojami jo įgaliojimai spręsti minėtus klausimus, laikantis konstitucinės žalos atlyginimo sampratos, įtvirtintos, be kita ko, Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje, konstitucinių teisingumo ir teisinės valstybės principų.

Pareiškėjo prašyme taip pat nepaaiškinta, kodėl, atsižvelgiant į oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas dėl galimybės žalos atlyginimo santykių teisinį reguliavimą diferencijuoti priklausomai nuo to, ar ši žala yra atlyginama neteismine, ar teismine tvarka, žalos atlyginimą neteismine tvarka reglamentuojančiame Apraše pagal Konstituciją negali būti įtvirtintas baigtinis neturtinės žalos mirties atveju atlyginimo kriterijų sąrašas. Pareiškėjo prašyme taip pat nepaaiškinta, kodėl žalos atlyginimą neteismine tvarka reglamentuojančiame Apraše įtvirtinti kriterijai privalo sutapti su CK 6.250 straipsnyje nustatytais kriterijais, į kuriuos turi atsižvelgti neturtinės žalos atlyginimo klausimą sprendžiantis teismas.

Atsižvelgdamas į visa tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai pagrįsti, todėl jo prašymas kaip neatitinkantis Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų grąžintas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2777/content.