LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pareiškėjai grąžintas prašymas įvertinti LRT įstatymo nuostatų, susijusių su visuomeninio transliuotojo kontrole, konstitucingumą

2023-01-25

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (2020 m. gegužės 7 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) II skyriaus „LRT valdymas ir veiklos priežiūra“ nuostatos tiek, kiek, pasak pareiškėjos, jų pagrindu nėra nustatoma veiksminga, nepriklausoma visuomeninio transliuotojo kontrolės sistema, neprieštarauja Konstitucijos 25, 46 straipsnių nuostatoms,  konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjos teigimu, Konstitucijos, be kita ko, jos 25 straipsnio, įtvirtinančio saviraiškos laisvę, nuostatos suponuoja ypatingą visuomeninio transliuotojo misiją užtikrinti visuomenės interesą būti informuotai. Pasak pareiškėjos, teisės aktuose ir praktikoje pabrėžiamas poreikis užtikrinti visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo ir veiklos kontrolės pusiausvyrą, tačiau, jos manymu, Įstatymas nenustato veiksmingos ir nepriklausomos visuomeninio transliuotojo programų turinio ir finansavimo kontrolės ir dėl to prieštarauja Konstitucijai. Pareiškėja abejoja, ar Įstatymo II skyriuje įtvirtintas visuomeninio transliuotojo kontrolės mechanizmas leidžia užtikrinti LRT skirtos misijos ir šiai misijai įgyvendinti skirtų lėšų kontrolę, taip pat ar šiame skyriuje įtvirtinta vidinė ir išorinė visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolė yra veiksminga. 

Konstitucinis Teismas sprendime pažymėjo, kad pareiškėja nepaaiškina, kokios Įstatyme nustatytos LRT Tarybos funkcijos, jos manymu, yra nesuderinamos su Konstitucijos suponuojamu nacionalinio visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolės modeliu, taip pat  nepagrindžia, kokias Įstatyme nustatytas funkcijas vykdant Tarybos priimami sprendimai ir jų kontrolė pagal Konstituciją neužtikrina LRT, kaip nacionalinio visuomeninio transliuotojo, konstitucinės misijos įgyvendinimo.

Grįsdama savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, pareiškėja nepaaiškina, kodėl įstatymų leidėjas, pasirinkdamas nacionalinio visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolės modelį, būtinai turi atskirti Tarybą nuo LRT, taip pat nepateikia argumentų, kodėl pagal Konstituciją nacionalinio visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolė turėtų būti priskirta vienai institucijai, kuri atliktų tiek LRT misijos, tiek finansavimo panaudojimo kontrolės funkcijas. 

Pareiškėja teigia, kad Įstatyme būtina įtvirtinti stabdžių ir atsvarų pagrindu veikiančią visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolės ir nepriklausomumo sąveiką, tačiau nepaaiškina, kodėl stabdžių ir atsvarų sistema, kaip valdžių atskyrimo principu grindžiama skirtingų valstybės valdžios institucijų sąveikos sistema, pagal Konstituciją turėtų būti taikoma reguliuojant visuomeninio transliuotojo ir jį kontroliuojančių subjektų sąveiką.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėja nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai pagrįsti, todėl jos prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyto reikalavimo, ir pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį šį prašymą grąžino pareiškėjai. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2798/content.