LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Konstitucinis Teismas vertins Vidaus tarnybos statuto nuostatos, ribojančios asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, teisę nurodytą laikotarpį būti vidaus tarnybos pareigūnu, atitiktį Konstitucijai

2022-02-01

Konstituciniame Teisme sausio 31 d. priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 33 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Vidaus tarnybos statuto (2018 m. birželio 29 d. redakcija) (toliau – Statutas) 9 straipsnio 2 dalies 2 punktas „Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis: <...> įstatymų nustatyta tvarka buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai nusikalstama veika prarado pavojingumą) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 3 metai“.

Pareiškėjas LVAT į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs apeliacine tvarka nagrinėjamą administracinę bylą dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo asmuo atleistas iš tarnybos, panaikinimo ir asmens grąžinimo į pareigas.

Pareiškėjas, nutarties motyvuojamojoje dalyje pateikdamas argumentus dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, pažymi, kad įstatymų leidėjas, Statuto 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtindamas sąlygą dėl asmens pripažinimo nepriekaištingos reputacijos asmeniu, nesudarė prielaidų įvertinti individualią kiekvieno pareigūno, apie kurį gauta informacijos, kad jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai nusikalstama veika prarado pavojingumą), situaciją atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, kurios sudarytų sąlygas atitinkamai individualizuoti kiekvieną situaciją ir nustatyti minėtam asmeniui konkrečiu atveju taikytinas (būtinas) jo teises ribojančias priemones.

Todėl pareiškėjui kilo abejonių, ar ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka iš konstitucinio proporcingumo principo kylantį reikalavimą asmens teisių ir laisvių įstatymu neriboti labiau, negu reikia teisėtiems ir visuomenei svarbiems tikslams pasiekti, taip pat iš konstitucinio teisingumo principo kylantį reikalavimą įstatymų leidėjui, reguliuojant atleidimo iš vidaus tarnybos teisinius santykius, užtikrinti tam tikrą interesų, t. y. intereso apsaugoti pareigūno teises ir laisves bei viešojo intereso užtikrinti pareigūnų patikimumą, apsaugoti institucijų, kuriose jie dirba, ir visos valstybės tarnybos autoritetą, visuomenės, piliečių pasitikėjimą valstybės tarnybos sistema, pusiausvyrą.

Taigi, pareiškėjo manymu, ginčijamu teisiniu reguliavimu nediferencijuojant nusikalstamų veikų, už kurių padarymą asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, pagal pobūdį, pavojingumą ar pan., nepriimant asmens į vidaus tarnybą ar atleidžiant iš jos, galimai nepaisoma iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisingumo principų. Kartu ginčijama teisės norma, pareiškėjo nuomone, galbūt neproporcingai apribota piliečio konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, įtvirtinta Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje, taigi ir Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą.

Savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo pareiškėjas grindžia ir Konstitucinio Teismo oficialiosios doktrinos nuostatomis. Pareiškėjas, be kita ko, remiasi 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu, kuriame Konstitucinis Teismas pripažino, kad Statuto 9 straipsnio 2 dalies 1 punkto dalis, kurioje nurodyta, jog asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar yra panaikintas, prieštarauja Konstitucijai, be kita ko, tuo aspektu, kad joje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nepaisoma iš konstitucinio proporcingumo principo kylančio reikalavimo nenustatyti didesnių konstitucinės teisės stoti į valstybės tarnybą ribojimų, negu būtina valstybės tarnyboje einančių pareigas asmenų patikimumui užtikrinti.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2022/01/1_2022.pdf.