Naujienos

Konstitucinis Teismas vertins Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų, įtvirtinančių saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios ribojimą, atitiktį Konstitucijai

2023-05-02

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams neprieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 10 dalis (2022 m. birželio 23 d. redakcija).

Pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą sustabdęs norminę administracinę bylą pagal Seimo nario pareiškimą dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo ir šiuo nutarimu patvirtinto aprašo teisėtumo.

Pareiškėjas, remdamasis Konstitucinio Teismo jurisprudencija, pažymi, kad pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu, jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties. Nors tam tikri ūkinės veiklos santykiai gali būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės galios poįstatyminiais teisės aktais, nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, pagal Konstituciją galima tik įstatymu.

Pagal ginčijamą Įstatymo 13 straipsnio 10 dalį (2022 m. birželio 23 d. redakcija), saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia negali viršyti 2 GW. Pareiškėjas pažymi, kad ginčijama nuostata buvo įtvirtinta tuomet, kai asmenys, suinteresuoti vykdyti valstybės skatinamą ūkinę veiklą (vystyti saulės šviesos energijos elektrinių projektus), jau buvo pateikę prašymus dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo pagal pirmines sąlygas (buvusias iki Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies pakeitimo), t. y., pasak pareiškėjo, kai jau buvo susiformavę atitinkami teisiniai santykiai ir juose dalyvaujančių asmenų teisėti lūkesčiai.

Pareiškėjo teigimu, ginčijama nuostata įstatymų leidėjas iš esmės koregavo (pablogino) minėtas pirmines sąlygas – įtvirtino saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios ribojimą. Atsižvelgiant į tai, kad, pasak pareiškėjo, ginčijamo teisinio reguliavimo įtvirtinimo metu saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia jau viršijo Įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje (2022 m. birželio 23 d. redakcija) įtvirtintą 2 GW dydį, tuo reguliavimu buvo sudarytos teisinės prielaidos poįstatyminiais teisės aktais ne tik detalizuoti ginčijamą nuostatą ar reglamentuoti jos įgyvendinimo tvarką, bet ir nustatyti ribojimus, darančius esminį poveikį valstybės skatinamos saulės šviesos energijos elektrinių ūkinės veiklos vykdytojų ūkinei veiklai, t. y. įtvirtinti ūkio subjektams naujus reikalavimus (kuriuos jie privalo atitikti, kad galėtų gauti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengdami saulės šviesos energijos elektrines) ir iš esmės keisti pradėtų viešojo administravimo procedūrų, susijusių su jau pateiktų atitinkamų asmenų prašymų (valstybės skatinamos ūkinės veiklos projektų) vertinimu, reguliavimą, taip pažeidžiant asmenų teisėtus lūkesčius, Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą ūkinės veiklos laisvę, nesilaikant atsakingo valdymo principo.

Konstituciniame Teisme jau yra priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas įvertinti tos pačios teisės normos atitiktį Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/~prasymai/10_2023.htm.