Naujienos

Konstitucinis Teismas spręs, ar akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius gali priimti sprendimą įpareigoti aukštojo mokslo instituciją atšaukti suteiktą mokslinį laipsnį

2019-07-09

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 42 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. redakcija) 17 straipsnio 11 dalies 2 punktas tiek, kiek akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui suteikti įgaliojimai priimti sprendimą įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią mokslo ir studijų instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinės bylos nagrinėjimą, kurioje  ginčijamas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SP-22 teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjo nagrinėjamoje byloje ginčijamame sprendime, be kita ko, konstatuoti akademinės etikos pažeidimai ir habilituoto daktaro kvalifikaciją suteikusi aukštoji mokykla įpareigota atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo.

Pareiškėjo manymu, aukštosios mokyklos veikla, susijusi su kvalifikacinio laipsnio, mokslo daktaro laipsnio, meno daktaro laipsnio ar kitos kvalifikacijos suteikimu, priskirtina veiklos sričiai, kuri priklauso aukštųjų mokyklų akademinei ir institucinei autonomijai. Taigi tokia veikla gali būti reguliuojama ir prižiūrima tik iš esmės neribojant aukštųjų mokyklų akademinės ir institucinės autonomijos. Todėl Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, kuriomis remiantis akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, esantis viešojo administravimo subjektu, gali priimti sprendimą įpareigoti aukštojo mokslo instituciją atšaukti sprendimą dėl kvalifikacijos suteikimo, pareiškėjo manymu, prieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, pagal kurią aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija, ir 42 straipsnio 1 daliai, kurioje nustatyta, kad, be kita ko, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi.

Pagal ginčijamoje nuostatoje įtvirtintą teisinį reguliavimą akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo (meno) daktaro laipsnį ir vadovaujamojo darbo patirties, tuo tarpu komisiją arba komitetą, kurie suteikia mokslo kvalifikacinį laipsnį, sudaro keletas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančių asmenų. Pareiškėjo manymu, tvarka, kuria išsprendžiamas klausimas dėl mokslo laipsnio atšaukimo, tiek procedūrine, tiek personaline prasme turi būti lygiavertė tokio laipsnio suteikimo tvarkai, tačiau dabar akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra įgaliotas vienasmeniškai priimti privalomą nurodymą aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusiai institucijai atšaukti sprendimą dėl kvalifikacijos suteikimo. Toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo manymu,  neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo elementais esančių proporcingumo ir teisingumo principų turinio. 

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/14_2019.htm.