Naujienos

Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti dalį prašymo ištirti, ar kai kurios Vilniaus universiteto statuto nuostatos nepažeidžia konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo

2019-09-04

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė dalį pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymo ištirti, ar Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu (2014 m. gegužės 6 d. redakcija) patvirtinto Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio 9 dalies nuostata „Vyresni kaip 65 metų dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai gali dirbti Universitete, jeigu Senatas pritaria, kad su jais būtų sudaryta terminuota darbo sutartis ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Tokia sutartis Senato sprendimu vieną kartą gali būti sudaroma pakartotinai“ neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui. Tuo pačiu sprendimu Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui prašymo dalį, kurioje buvo prašoma ištirti, ar Vilniaus universiteto statuto (2014 m. gegužės 6 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies nuostata „Ši sutartis pasibaigia paskutinę mokslo metų, kuriais tam darbuotojui sukaks 65 metai, dieną“ neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui.

Pareiškėjas dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs apeliacine tvarka nagrinėjamą civilinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Ieškovas į teismą kreipėsi manydamas, kad iš pareigų jis atleistas diskriminuojant jį dėl amžiaus.

Grįsdamas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 29 straipsnyje tvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, pareiškėjas teigė, kad pagal minėtą reguliavimą teisinės pasekmės (galimybės sudaryti naują darbo sutartį ribojimas) siejamos tik su Vilniaus universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo amžiumi – 65 metais, neatsižvelgdamas į tai, ar nurodytas amžius turi esminę įtaką jo profesiniams gebėjimams ir dėl tokio amžiaus darbuotojas negali toliau eiti savo pareigų.

Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas, Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime pažymėjo, kad jose įtvirtinto konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo turinys gali būti atskleistas tik aiškinant abi šio straipsnio dalis kartu. Todėl Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalis negali būti suprantama kaip įtvirtinanti baigtinį nediskriminavimo pagrindų sąrašą; priešingu atveju būtų sudarytos prielaidos paneigti šio straipsnio 1 dalyje laiduojamą visų asmenų lygybę įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, t. y. pačią konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo esmę. Taigi pagal Konstitucijos 29 straipsnį yra draudžiama diskriminacija, be kita ko, dėl amžiaus.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šią prašymo dalį pareiškėjas pagrindė teisiniais argumentais, ji atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimus ir yra priimama nagrinėti.

Pareiškėjas taip pat prašė ištirti, ar Vilniaus universiteto statuto (2014 m. gegužės 6 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies nuostata „Ši sutartis pasibaigia paskutinę mokslo metų, kuriais tam darbuotojui sukaks 65 metai, dieną“ neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo ginčyta nuostata įsigaliojo 2014 m. gegužės 21 d. Tačiau iš pareiškėjo nagrinėjamos civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovui 65 metai sukako 2012 m. vasario 23 d. Tuo metu dėstytojų ir mokslo darbuotojų skyrimo į pareigas tvarką reglamentavo Vilniaus universiteto statuto (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 34 straipsnis. Pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kodėl  ginčija Vilniaus universiteto statuto (2014 m. gegužės 6 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies nuostatą, o ne Vilniaus universiteto statuto (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 34 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą. Taigi iš pareiškėjo prašymo nėra aišku, ar jis apskritai turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą (locus standi) dėl Vilniaus universiteto statuto (2014 m. gegužės 6 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijai.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ši pareiškėjo prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų, ir grąžino ją  pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1962/content.