Naujienos

Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti antrą prašymą įvertinti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatų, įtvirtinančių, kokie asmenys turi teisę į žalos atlyginimą, konstitucingumą

2023-08-29

Konstituciniame Teisme 2023 m. rugpjūčio 25 d. priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams neprieštarauja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 13 straipsnis (2019 m. gruodžio 17 d. redakcija) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, ne visi asmenys, patyrę turtinę ir (ar) neturtinę žalą, turi teisę į tokios žalos atlyginimą šio įstatymo nustatyta tvarka.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos dėl paciento sveikatai (gyvybei) padarytos žalos atlyginimo nagrinėjimą. Pareiškėjo nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, be kita ko, dėl neturtinės žalos, patirtos dėl sutuoktinės sveikatai, ją gydant sveikatos priežiūros įstaigoje, padarytos žalos, atlyginimo sutuoktiniui (ieškovui).

Pareiškėjo teigimu, Žalos atlyginimo įstatymo 13 straipsnyje įtvirtinus baigtinį asmenų, turinčių teisę gauti turtinės ir (arba) neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimą šio įstatymo nustatyta tvarka, sąrašą, Žalos atlyginimo įstatymo nuostatomis įtvirtinta dualistinė žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo sistema. Pagal ją pacientas ir kiti šio įstatymo 13 straipsnyje nurodyti asmenys gali kreiptis dėl žalos atlyginimo pagal Žalos atlyginimo įstatymą (atitinkamai atsakovu nurodydami valstybę, atstovaujamą Vyriausybės įgaliotos institucijos, o tokiu atveju patirta žala atlyginama iš specialios sąskaitos), o minėtame straipsnyje nenurodyti asmenys – pagal bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas (atitinkamai, nesant nustatytų jokių specialiųjų žalos atlyginimo materialiųjų sąlygų ir jokios ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, atsakovu nurodydami sveikatos priežiūros įstaigą, o žala tokiu atveju atlyginama iš sveikatos priežiūros įstaigos lėšų).

Taigi, pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu yra nustatyta pagal Konstituciją negalima nustatyti paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir (ar) neturtinės) atlyginimo sistema, pagal kurią tik Žalos atlyginimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytiems asmenims žala atlyginama Žalos atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka. Pareiškėjo manymu, pagal Konstituciją turtinė ir (ar) neturtinė žala, atsiradusi dėl paciento sveikatai padarytos žalos, tokia pačia tvarka turėtų būti atlyginama ir kai kuriems kitiems žalą patyrusiems asmenims, nenurodytiems Žalos atlyginimo įstatymo 13 straipsnyje, kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys (kaip antai paciento broliams, seserims).

Pareiškėjas, grįsdamas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, pagal kurią asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, be kita ko, rėmėsi oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad žalos atlyginimo santykių teisinis reguliavimas įstatymais gali būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, ar asmeniui padaryta žala yra atlyginama neteismine, ar teismine tvarka, tačiau jokiu būdu negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens teisė kreiptis į teismą ir reikalauti teisingai atlyginti padarytą žalą. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad, be kita ko, Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reiškia asmens teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, bet nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, kurių padėtis skirtinga, atžvilgiu.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/~prasymai/19_2023.htm.