Naujienos

Konstitucinis Teismas nevertins teisinio reguliavimo, susijusio su įstatyme nustatytomis sąlygomis įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba nustatytos ūmios profesinės ligos nepripažinimu draudžiamaisiais įvykiais, konstitucingumo

2023-06-27

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar „Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 str. 2 d. 1 p. (aktuali redakcija, galiojusi nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d.) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 5.1 punktas (aktuali redakcija, galiojusi nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. spalio 21 d.) (toliau – Nuostatai) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams“.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos dėl žalos atlyginimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV), išmokėjusiai vienkartinę išmoką apdraustajam mirus, regreso tvarka nagrinėjimą. Pareiškėjo nagrinėjamoje civilinėje byloje žalą prašoma priteisti iš draudimo bendrovės, su kuria kaltu dėl eismo įvykio ir apdraustosios mirties pripažintas asmuo buvo sudaręs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

Pareiškėjo ginčytomis Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Nuostatų 5.1 papunkčio nuostatomis reglamentuojami klausimai, susiję su įstatyme nustatytomis sąlygomis įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba nustatytos ūmios profesinės ligos nepripažinimu draudžiamaisiais įvykiais.

Konstitucinis Teismas sprendime pažymėjo, kad pareiškėjo nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas ne dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą pripažinimo ar nepripažinimo draudžiamuoju įvykiu, o dėl VSDFV dėl šio įvykio atlygintos žalos (išmokėtos vienkartinės išmokos apdraustajam mirus) atlyginimo regreso tvarka iš draudimo bendrovės, su kuria kaltu dėl eismo įvykio ir apdraustosios mirties pripažintas asmuo buvo sudaręs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

Įvertinęs pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir jo nagrinėjamos civilinės bylos medžiagą, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisės aktai, kuriais reguliuojami kiti santykiai nei pareiškėjo nagrinėjamoje civilinėje byloje.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą teismas neturi teisės (locus standi) kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris neturėtų (negalėtų) būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2867/content.