Naujienos

Įstatymo nuostata, pagal kurią administraciniai teismai netiria Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą, neprieštarauja Konstitucijai

2021-11-09

Konstitucinis Teismas šios dienos nutarimu pripažino, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 18 straipsnio 2 dalis tiek, kiek pagal ją administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą Seimo kontrolierių įstatyme nustatytais pagrindais, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjas fizinis asmuo į Konstitucinį Teismą kreipėsi dėl to, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimo, kuriuo atsisakyta nagrinėti skundą dėl Seimo kontrolieriaus sprendimo atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą, nutraukė administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį paliko nepakeistą, be kita ko, konstatavęs, kad ABTĮ apribota administracinio teismo kompetencija vertinti Seimo kontrolieriaus sprendimų, įskaitant sprendimus atsisakyti nagrinėti skundą, teisėtumą ir pagrįstumą.

Šioje konstitucinės justicijos byloje Konstitucinis Teismas tyrė, ar Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 18 straipsnio 2 dalis tiek, kiek pagal ją administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Spręsdamas dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties nurodytiems Konstitucijos nuostatoms ir principams, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą – neatskiriamas teisinės valstybės principo turinio elementas ir būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Tarp Konstitucijoje nurodytų kitų valstybės institucijų (pareigūnų), pagal Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalį nepriskiriamų nei įstatymų leidžiamajai, nei vykdomajai, nei teisminei valdžiai, yra ir Konstitucijos 73 straipsnio 1 dalyje įvardyti Seimo kontrolieriai – nepriklausoma ir savarankiškai veikianti valstybės ir savivaldybės pareigūnų (išskyrus teisėjus) kontrolės institucija, padedanti užtikrinti iš, be kita ko, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių atsakingo valdymo, valdžios atsakomybės visuomenei bei žmogaus teisių ir laisvių apsaugos imperatyvų įgyvendinimą ir atliekanti valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) veiklos kontrolės funkciją, siekdama apginti žmogaus teises ir laisves nuo valstybės ir savivaldybių pareigūnų savivalės, piktnaudžiavimo ar biurokratizmo.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad pagal Konstituciją, be kita ko, jos 30 straipsnio 1 dalį, konstitucinį teisinės valstybės principą, Seimo kontrolieriaus, kuris pagal Konstitucijos 73 straipsnio 1 dalį vykdo jam patikėtą konstitucinę funkciją tirti skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo ir yra papildomas (subsidiarus) žmogaus teisių apsaugos garantas, sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą pats savaime negali būti traktuojamas kaip sudarantis prielaidas paneigti ar pernelyg suvaržyti asmens konstitucinę teisę kreiptis į teismą skundžiant valstybės ar savivaldybių pareigūnų veiksmus (neveikimą) ir (arba) sprendimus, kuriais yra pažeistos asmens konstitucinės teisės ar laisvės.

Konstitucinis Teismas nustatė, kad pagal ginčytą teisinį reguliavimą, aiškinamą kitų ABTĮ, Seimo kontrolierių įstatymo nuostatų kontekste, administracinių teismų, kurie sprendžia viešojo administravimo srities ginčus, kompetencijai nepriskiriama tirti, be kita ko, Seimo kontrolierių sprendimų, įskaitant tokius jų sprendimus, kuriais įstatyme nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti skundą. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1, 2 dalis Seimo kontrolieriaus sprendimas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą visais atvejais privalo būti motyvuotas, be kita ko, nurodant vieną iš šio straipsnio 1 dalyje įtvirtintų atsisakymo nagrinėti skundą pagrindų.

Taigi Seimo kontrolieriaus sprendimu atsisakyti nagrinėti skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo, kurį tirti pagal ginčytą ABTĮ 18 straipsnio 2 dalį nepriskiriama administracinių teismų kompetencijai, nėra užkertamas kelias asmeniui, manančiam, kad jo konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeistos atitinkamais valstybės ar savivaldybių pareigūnų veiksmais (neveikimu) ir (arba) sprendimais, kreiptis į teismą, be kita ko, dėl galimo valstybės ir savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo. Savo konstitucinę teisę kreiptis į teismą, garantuojamą, be kita ko, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, asmuo gali įgyvendinti nepriklausomai nuo Seimo kontrolieriaus priimtų sprendimų dėl jam pateikto skundo, t. y. nepriklausomai nuo to, ar Seimo kontrolierius ištyrė to asmens skundą ir pateikė atitinkamus siūlymus (rekomendacijas) pagal Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnį, ar atsisakė jį nagrinėti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad skundą Seimo kontrolieriui pateikusio asmens teisių pažeidimas kyla ne iš pagal ABTĮ 18 straipsnio 2 dalį administraciniams teismams neteismingo Seimo kontrolieriaus atsisakymo nagrinėti skundą įstatyme nustatytu pagrindu, o dėl Seimo kontrolieriui skundžiamų valstybės ar savivaldybės pareigūno veiksmų, kurie pagal ABTĮ, taip pat pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas gali būti skundžiami ir administraciniams teismams. Kitaip tariant, teisinis ginčas yra kilęs tarp asmens ir valstybės ar savivaldybės institucijos arba pareigūno, dėl kurių veiklos asmuo ir kreipėsi į Seimo kontrolierių.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad ABTĮ 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu ginčytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų, be kita ko, tokių jo sprendimų, kuriais atsisakoma nagrinėti skundą Seimo kontrolierių įstatyme nustatytais pagrindais, yra sudaromos prielaidos paneigti ar pernelyg suvaržyti konstitucinę asmens teisę kreiptis į teismą, pažeisti iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantį teisingumo imperatyvą. Todėl ginčyta ABTĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostata pripažinta neprieštaraujančia Konstitucijai.

Visą nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2551/content.