Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta: 2022-01-20 12:57

Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Konstituciniame Teisme yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 249 2387 arba rašyti el. pašto adresu duomenu.apsauga@lrkt.lt.

Konstitucinio Teismo veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu (išskyrus atvejus, kai asmens duomenys yra tvarkomi vykdant teismines funkcijas), gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme
taisyklės

Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme
taisyklės