Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Paskelbti darbo konkursai

Informacija atnaujinta 2021-11-30

2021 m. lapkričio 30 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo vyresniojo padėjėjo (pareiginės algos koeficientas 13,55) pareigoms užimti. (Skelbimo Nr. 49450). 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJO VYRESNIOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

  1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. pagalba teisėjams rengiant konstitucinės justicijos bylas ir vykdant kitus Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimus.

  1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjams.

8. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.

9. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

10. Kuruoja ir apmoko naujai priimtus teisėjų padėjėjus, pagal poreikį organizuoja vidinius mokymus.

11. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.

12. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

13. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

14. Padeda atlikti Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinį tyrimą, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui.

15. Rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma bylai spręsti reikšminga teisinė ir kita informacija, teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais.

16. Rengia Konstitucinio Teismo aktų, Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus.

17. Sistemina Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, rengia jos temines apžvalgas, Konstitucinio Teismo aktų, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų ir tarptautinių teismų sprendimų santraukas.

18. Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio pavedimu prižiūri teisėjų padėjėjų, kitų teisininkų, padedančių teisėjams atlikti funkcijas, darbą.

19. Prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių rengimo, padeda organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus Konstitucinio Teismo renginius.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis teisės krypties išsilavinimas (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
21.2. darbo patirtis – teisės srityje;
21.3. darbo patirties trukmė – 3 metai.

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių arba rusų ir anglų arba prancūzų arba vokiečių arba rusų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
24.2. organizuotumas – 4;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. analizė ir pagrindimas – 5;
24.5. komunikacija – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. informacijos valdymas – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. veiklos planavimas – 4;
26.2. teisės išmanymas – 4. 

 

Dokumentai pateikiami: el. būdu (per VATIS Atrankų modulį), žr. https://portalas.vtd.lt/lt/teisejo-vyresnysis-padejejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47185.html

Darbo vieta: Gedimino pr. 36, Vilnius.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: (8 5) 210 1611 arba Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

Skelbimas galioja iki 2021 m. gruodžio 14 d.