Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatai

Informacija atnaujinta: 2022-09-01 13:51

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO
KANCELIARIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 17B-2
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatų projektą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 86 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2018 m. birželio 29 d. redakcija) 8 straipsnio 4 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. sprendimą „Dėl Konstitucinio Teismo aparato nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šį Konstitucinio Teismo sprendimą ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatus paskelbti Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

Konstitucinio Teismo teisėjai                       Elvyra Baltutytė
                                                                               Gintaras Goda
                                                                               Vytautas Greičius
                                                                               Danutė Jočienė
                                                                               Gediminas Mesonis
                                                                               Vytas Milius
                                                                               Daiva Petrylaitė
                                                                               Janina Stripeikienė
                                                                               Dainius Žalimas

 

PATVIRTINTA
Konstitucinio Teismo 2019 m. rugsėjo 3 d.
sprendimu Nr. 17B-2

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO
KANCELIARIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatai (toliau – Kanceliarijos nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas arba Teismas) kanceliarijos ir jos struktūrinių padalinių uždavinius, funkcijas, taip pat Teismo kanceliarijos veiklos organizavimo klausimus.

2. Konstitucinio Teismo kanceliarija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Konstitucinio Teismo nutarimais ir sprendimais, Konstitucinio Teismo reglamentu (toliau – Reglamentas), Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymais ir potvarkiais, Konstitucinio Teismo kanclerio įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Kanceliarijos nuostatais.

3. Konstitucinio Teismo kanceliarijos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms principais.

II. KONSTITUCINIO TEISMO KANCELIARIJOS  VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konstitucinio Teismo kanceliarijos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas Konstituciniam Teismui įgyvendinti Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus įgaliojimus, tuo tikslu užtikrinant Teismo administracinį, informacinį, ūkinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, palaikant tarptautinius ryšius, vykdant teisėjų pavedimus, susijusius su teisėjų funkcijų įgyvendinimu.

5. Pagrindiniai Konstitucinio Teismo kanceliarijos uždaviniai yra šie:

5.1. padėti Konstitucinio Teismo teisėjams rengti bylas Teismo posėdžiams, Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus;

5.2. padėti Konstitucinio Teismo pirmininkui įgyvendinti jam įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus;

5.3. organizuoti tarptautinių ryšių palaikymą, padėti plėtoti Konstitucinio Teismo ryšius su visuomene, užtikrinti su Teismo veikla susijusių renginių organizavimą;

5.4. prisidėti prie Konstitucinio Teismo posėdžių organizavimo, organizuoti dokumentų valdymą, užtikrinti asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Teisme;

5.5. organizuoti ir užtikrinti šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių sistemų diegimą ir funkcionavimą Konstituciniame Teisme; diegti, administruoti ir plėtoti Teismo kompiuterinius tinklus, dokumentų valdymo ir kitas informacines sistemas;

5.6. kaupti, sisteminti ir saugoti Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti reikalingus leidinius, užtikrinti Teismo leidybinę veiklą;

5.7. vykdyti Konstitucinio Teismo finansų apskaitos politiką ir užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų Teismo finansinę būklę;

5.8. užtikrinti Konstitucinio Teismo pastatų, kito turto, patalpų ir teritorijos apsaugą, eksploatavimą ir priežiūrą, Teismo turto tinkamą panaudojimą, sudaryti Konstitucinio Teismo teisėjams, Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto (toliau – darbuotojai), tinkamas sąlygas vykdyti savo funkcijas.

III. KONSTITUCINIO TEISMO KANCELIARIJOS  STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Konstitucinio Teismo kanceliariją sudaro: kancleris, pirmininko patarėjai ir kiti pirmininkui arba kancleriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai, teisėjų padėjėjai, Teisės tyrimų skyrius, Administravimo ir protokolo skyrius, Išteklių valdymo skyrius.

7. Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūrą tvirtina Konstitucinis Teismas.

8. Konstitucinio Teismo kanceliarijos veiklos organizavimo klausimus sprendžia Konstitucinio Teismo pirmininkas, taip pat kancleris pagal šiuose Kanceliarijos nuostatuose jam suteiktą kompetenciją.

9. Konstitucinio Teismo pirmininkui tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų darbą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Konstitucinio Teismo pirmininkas ar jo pavedimu – kancleris.

10. Konstitucinio Teismo kanceliarijai vadovauja kancleris, kuris yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui. Kanclerį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Konstitucinio Teismo pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka. Konstitucinio Teismo pirmininkas taip pat sprendžia kanclerio komandiruočių, atostogų, skatinimo, tarnybinės atsakomybės ir kitus su jo tarnybine veikla susijusius klausimus.

11. Kancleris organizuoja Konstitucinio Teismo kanceliarijos darbą, koordinuoja, kontroliuoja Teismo kanceliarijos veiklą per struktūrinių padalinių vadovus ir kitus struktūriniams padaliniams nepriklausančius valstybės tarnautojus.

12. Konstitucinio Teismo kanceliarijos veiklos organizavimo klausimais kancleris leidžia įsakymus, kurie yra privalomi visiems Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą.

13. Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūriniams padaliniams, t. y. skyriams, vadovauja vedėjai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs kancleriui. Teismo kanceliarijos skyrių vedėjai yra atsakingi už jų vadovaujamiems skyriams pavestų funkcijų vykdymą, šių skyrių darbo organizavimą, taip pat už Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimų vykdymą.

IV. KANCLERIS IR KONSTITUCINIO TEISMO  KANCELIARIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVAI  (SKYRIŲ VEDĖJAI)

14. Kancleris vykdo šias funkcijas:

14.1. organizuoja Konstitucinio Teismo kanceliarijos darbą, koordinuoja ir kontroliuoja struktūrinių padalinių veiklą;

14.2. tvirtina Konstitucinio Teismo strateginį veiklos planą, kitus planavimo dokumentus ir užtikrina, kad juos įgyvendinant būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

14.3. tvarko Konstituciniam Teismui skirtas lėšas ir pasirašo finansinius dokumentus, sudaro sutartis Konstitucinio Teismo vardu;

14.4. pagal kompetenciją atstovauja Konstituciniam Teismui valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;

14.5. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria tarnybines (drausmines) nuobaudas, pašalpas; tvirtina metinį Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką; sprendžia Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų, taip pat siuntimo į komandiruotes Lietuvos Respublikoje klausimus, vykdo kitas funkcijas Teismo kanceliarijos personalo valdymo srityje; tvirtina Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;

14.6. pagal kompetenciją organizuoja Konstituciniame Teisme gautų raštų, asmenų prašymų, skundų, pranešimų, kitų dokumentų nagrinėjimą ir juos nagrinėja;

14.7. organizuoja Konstitucinio Teismo tarptautinių ryšių palaikymą, užsienio valstybių delegacijų ir svečių priėmimą Konstituciniame Teisme;
Straipsnio punkto pakeitimas: 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimas Nr. 17B-2

14.8. organizuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą; Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu įgyvendina perkančiosios organizacijos vadovo įgaliojimus viešųjų pirkimų srityje;

14.9. Konstitucinio Teismo kanceliarijos uždaviniams įgyvendinti, taip pat teisės aktuose numatytais atvejais sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas bei darbo grupes; padeda Konstitucinio Teismo pirmininko sudaromų komisijų ir darbo grupių pirmininkams organizuoti šių komisijų ir darbo grupių darbą, dalyvauja jų veikloje, pasitarimuose;

14.10. organizuoja Konstitucinio Teismo leidybinę veiklą;

14.11. sudaro sąlygas įgyvendinti Reglamento nuostatas, susijusias su kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų teisėmis;

14.12. saugo Konstitucinio Teismo herbinį antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

14.13. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimus, kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

15. Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai (skyrių vedėjai) vykdo šias funkcijas:

15.1. atsako už skyriaus darbą ir organizuoja jį vadovaudamiesi Konstitucinio Teismo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Reglamentu, šiais Kanceliarijos nuostatais, Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais, pavedimais ir pareigybių aprašymais;

15.2. paskirsto darbą pavaldiems Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jiems paskirtų užduočių vykdymą;

15.3. užtikrina, kad jiems pavaldūs valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikytųsi tarnybinės ir darbo drausmės, laiku ir tiksliai atliktų jiems pavestas užduotis;

15.4. užtikrina, kad, vadovaujantis tarnybinės pagalbos principu, kitiems skyriams ir jiems nepriklausantiems Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams būtų teikiama reikalinga informacinė ir kitokia pagalba su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

15.5. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus, kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

V. KONSTITUCINIO TEISMO KANCELIARIJOS STRUKTŪRINIAMS  PADALINIAMS NEPRIKLAUSANTYS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

16. Šiuose Kanceliarijos nuostatuose nustatytiems Konstitucinio Teismo kanceliarijos uždaviniams įgyvendinti Teisme gali būti steigiamos jokiam Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūriniam padaliniui (skyriui) nepriskirtos valstybės tarnautojų pareigybės.

17. Konstitucinio Teismo pirmininkui teisės, viešųjų ryšių ir kitais klausimais patarimus teikia Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjai. Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjai yra valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs Konstitucinio Teismo pirmininkui.

18. Konstituciniame Teisme gali būti steigiama Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjo pareigybė, skirta su Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamente nurodytomis Konstitucinio Teismo pirmininko funkcijomis susijusiems Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimams vykdyti. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui.

19. Konstituciniame Teisme gali būti steigiama Konstitucinio Teismo pirmininkui ar kancleriui tiesiogiai pavaldaus valstybės tarnautojo pareigybė, reikalinga, kad šis valstybės tarnautojas patartų ir teiktų metodinę ir praktinę pagalbą rengiant medžiagą konstitucinės justicijos bylų teisminiam nagrinėjimui, vykdytų Konstitucinio Teismo aktų projektų stebėseną siekiant užtikrinti oficialiosios konstitucinės doktrinos vientisumą ir nuoseklumą, sistemintų Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, vykdytų kitas su Konstitucinio Teismo veikla susijusias funkcijas.

20. Rengiant konstitucinės justicijos bylas teisminiam nagrinėjimui, Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdant kitas Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamente nustatytas funkcijas Konstitucinio Teismo teisėjams pagalbą teikia Konstitucinio Teismo teisėjų padėjėjai. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus kancleriui.

21. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas, vykdydamas tiesioginius teisėjo pavedimus, padeda jam įgyventi su konstitucinės justicijos bylos rengimu teisminiam nagrinėjimui susijusias ir kitas jo funkcijas. Teisėjo padėjėjas:

21.1. padeda atlikti Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinį tyrimą, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui;

21.2. rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos konstitucinės justicijos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais;

21.3. rengia Konstitucinio Teismo aktų, Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

21.4. prioritetine tvarka vykdo kitus teisėjo su jo funkcijų įgyvendinimu susijusius pavedimus;

21.5. vykdo Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

22. Konstituciniame Teisme gali būti steigiamos ir kitos valstybės tarnautojų pareigybės, reikalingos Konstitucinio Teismo kanceliarijos uždaviniams įgyvendinti.

VI. TEISĖS TYRIMŲ SKYRIUS

23. Teisės tyrimų skyriaus uždaviniai yra kartu su Konstitucinio Teismo teisėjų padėjėjais prisidėti prie konstitucinės justicijos bylų rengimo, padėti įgyvendinti kitas Konstituciniam Teismui priskirtas funkcijas pagal Teisės tyrimų skyriui suteiktą kompetenciją.

24. Teisės tyrimų skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

24.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms įgyvendinti reikalingą teisinę informaciją;

24.2. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių ir nacionalinių teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus;

24.3. atsižvelgdamas į konstitucinės jurisprudencijos raidos tendencijas, nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus;

24.4. rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo aktų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;

24.5. padeda atlikti Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytų Konstituciniame Teisme gautų prašymų išankstinį tyrimą, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui;

24.6. prisideda prie konstitucinės justicijos bylose keliamų teisės problemų tyrimo, atlieka Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektų peržiūrą, prireikus juos rengia;

24.7. rengia ar padeda rengti Konstitucinio Teismo vidaus dokumentų projektus, užtikrina, kad parengti projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, juridinės technikos reikalavimus;

24.8. rengia ar padeda rengti Konstitucinio Teismo sudaromų viešojo pirkimo sutarčių projektus, užtikrina, kad parengti projektai atitiktų viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus;

24.9. prisideda prie metinio Konstitucinio Teismo veiklos pranešimo, Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

24.10. rengia atsakymų į Konstituciniame Teisme gautus asmenų skundus, prašymus ir pranešimus projektus;

24.11. teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui, teisėjams, kancleriui, kitiems Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams informaciją Teisės tyrimų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

24.12. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

VII. ADMINISTRAVIMO IR PROTOKOLO SKYRIUS

25. Administravimo ir protokolo skyriaus uždaviniai yra prisidėti prie Konstitucinio Teismo posėdžių organizavimo, užtikrinti tinkamą asmenų priėmimą (aptarnavimą), Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų kalbos redagavimą, jų vertimą, apskaitą, tvarkymą ir saugojimą, vykdyti užduotis, susijusias su Konstitucinio Teismo leidybine veikla, užtikrinti su Konstitucinio Teismo veikla susijusių renginių organizavimą.

26. Administravimo ir protokolo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

26.1. užtikrina Konstitucinio Teismo posėdžių techninį aptarnavimą;

26.2. vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą Konstituciniame Teisme, priima asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, teikia informaciją telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis;

26.3. registruoja gautus kitus prašymus ir paklausimus, registre daro įrašus apie jų nagrinėjimo eigą, saugo su prašymais gautas bylas, tvarko išnagrinėtas konstitucinės justicijos bylas, registruoja Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio įsakymus, Teismo gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, vykdo Teismo korespondencijos priėmimą, skirstymą, išsiuntimą;

26.4. tvarko dokumentų apskaitą, koordinuoja Konstitucinio Teismo vidaus teisės aktų rengimą;

26.5. užtikrina asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi;

26.6. redaguoja Konstitucinio Teismo aktų, kitų dokumentų, įskaitant siunčiamuosius kitoms įstaigoms ir piliečiams, kalbą, kad jie atitiktų taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus;

26.7. rengia, redaguoja, maketuoja ir leidžia Konstitucinio Teismo priimtų nutarimų, išvadų ir sprendimų rinkinius, Konstitucinio Teismo biuletenį, metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą, Konstitucinio Teismo surengtų konferencijų medžiagą, kitus Teismo leidinius;

26.8. kuria Konstitucinio Teismo leidžiamų leidinių ir informacinių sistemų dizainą;

26.9. užtikrina Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų vertimą į užsienio kalbas;

26.10. organizuoja Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo prioritetų nustatymą, teikia siūlymus sudarant Teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja šių planų įgyvendinimą;

26.11. prisideda prie dalykinių ryšių su užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijomis, taip pat su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių ir tarptautiniais teismais, kitomis institucijomis ir organizacijomis palaikymo;

26.12. užtikrina nacionalinių, tarptautinių konferencijų ir kitų su Konstitucinio Teismo veikla susijusių renginių organizavimą, užsienio valstybių delegacijų ir kitų svečių priėmimą;

26.13. rengia dokumentus Konstituciniam Teismui siekiant dalyvauti ir dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo, bendradarbiavimo ir kituose su Teismo veikla susijusiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

26.14. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

VIII. IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIUS

27. Išteklių valdymo skyriaus uždaviniai yra:

27.1. užtikrinti Konstituciniam Teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, tvarkyti buhalterinę, materialiųjų vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, dalyvauti rengiant strateginio veiklos, viešųjų pirkimų ir kitus planavimo dokumentus, užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą;

27.2. organizuoti ir užtikrinti šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių sistemų diegimą ir funkcionavimą Konstituciniame Teisme, diegti, administruoti ir plėtoti Teismo kompiuterių tinklus, dokumentų valdymo ir kitas informacines sistemas;

27.3. užtikrinti Konstitucinio Teismo pastatų, kito turto, patalpų ir teritorijos apsaugą, eksploatavimą ir priežiūrą, Teismo turto tinkamą panaudojimą, sudaryti Konstitucinio Teismo teisėjams, Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, kad jie galėtų deramai vykdyti savo funkcijas.

28. Išteklių valdymo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

28.1. formuoja Konstitucinio Teismo buhalterinės apskaitos politiką ir dalyvauja ją įgyvendinant, teikia siūlymus kancleriui buhalterinės apskaitos politikos klausimais;

28.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko Konstitucinio Teismo buhalterinę apskaitą;

28.3. nustato asignavimų poreikį, rengia Konstitucinio Teismo biudžeto sąmatų projektus, atlieka patvirtintos programos sąmatų vykdymo kontrolę ir analizę;

28.4. užtikrina, kad atsiskaitymai su Konstitucinio Teismo teisėjais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitais asmenimis būtų vykdomi tinkamai ir laiku, kontroliuoja debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimus, tvarko mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;

28.5. vykdo ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio turto apskaitą;

28.6. sudaro Konstitucinio Teismo finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, statistines bei kitas ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jas kitoms valstybės institucijoms;

28.7. vykdo išankstinę ir paskesnę finansų kontrolę;

28.8. vykdo viešųjų pirkimų planavimą, apskaitą;

28.9. užtikrina, kad Konstitucinio Teismo vidaus dokumentai, susiję su viešaisiais pirkimais, atitiktų galiojančius teisės aktus, teikia techninę pagalbą viešuosius pirkimus inicijuojantiems, organizuojantiems ir atliekantiems subjektams (pirkimo iniciatoriui, organizatoriui, viešojo pirkimo komisijai);

28.10. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su Išteklių valdymo skyriaus funkcijų vykdymu;

28.11. organizuoja informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;

28.12. organizuoja ir atlieka Konstitucinio Teismo informacijos ir ryšių technologijų sistemų palaikymą ir atnaujinimą užtikrinant tinkamą jų funkcionavimą ir saugumą;

28.13. organizuoja interneto ir intraneto ryšio, išorinio ir vidinio elektroninio pašto darbo parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;

28.14. organizuoja kompiuterių, programinės ir kitos techninės įrangos įsigijimą ir atnaujinimą;

28.15. užtikrina pažangiųjų informacinių technologijų panaudojimą vykdant Konstitucinio Teismo materialiųjų vertybių inventorizaciją ir apskaitą;

28.16. užtikrina technines galimybes naudotis teisinės informacijos sistemomis;

28.17. užtikrina tinkamas technines galimybes daryti Konstitucinio Teismo posėdžių garso įrašus;

28.18. užtikrina Konstitucinio Teismo interneto svetainės kūrimą, atnaujinimą ir duomenų pateikimą svetainėje;

28.19. organizuodamas Konstitucinio Teismo bibliotekos veiklą, užtikrina periodinės spaudos prenumeratą, teisės ir kitos aktualios literatūros užsakymą, bibliotekoje esančių leidinių išdavimą ir grąžinimą, sudaro ir prižiūri Teismo bibliotekoje esančių leidinių fondą;

28.20. konsultuoja teisėjus, Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės ir komunikacijų technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;

28.21. prižiūri, kaip naudojamas Konstitucinio Teismo materialusis turtas, teikia pasiūlymus kancleriui šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais;

28.22. organizuoja Konstitucinio Teismo pastatų, patalpų ir inžinerinių sistemų remonto ir rekonstravimo darbus, kontroliuoja darbų kokybę, atlieka patalpų ir inžinerinių sistemų smulkų remontą;

28.23. užtikrina tvarkos ir švaros Konstitucinio Teismo patalpose, pastatams priskirtoje teritorijoje palaikymą;

28.24. organizuoja darbo kabinetų, posėdžių salių ir kitų Konstitucinio Teismo patalpų aprūpinimą biuro baldais ir ūkiniu inventoriumi;

28.25. organizuoja Konstitucinio Teismo pastatų, patalpų ir teritorijos apsaugą, įskaitant patekimo į Teismo pastatus, patalpas ir teritoriją kontrolę;

28.26. organizuoja priešgaisrinės, civilinės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą Konstituciniame Teisme ir užtikrina jų laikymąsi;

28.27. užtikrina, organizuoja ir tinkamai vykdo Konstitucinio Teismo tarnybinių automobilių eksploatavimą, remontą, priežiūrą, tvarko tarnybinių automobilių kuro apskaitą;

28.28. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos numatytos jų pareigybių aprašymuose. Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus ir jų sąrašus tvirtina Konstitucinio Teismo kancleris.

30. Konstitucinio Teismo vidaus (darbo) tvarka reglamentuojama Konstitucinio Teismo vidaus tvarkos taisyklėse, kurias tvirtina Konstitucinio Teismo pirmininkas.

31. Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatai keičiami Konstitucinio Teismo sprendimu.

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO KANCELIARIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. 17B-2
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatų (2019 m. rugsėjo 3 d. redakcija) pakeitimo projektą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 86 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatų 14.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.7. organizuoja Konstitucinio Teismo tarptautinių ryšių palaikymą, užsienio valstybių delegacijų ir svečių priėmimą Konstituciniame Teisme;“.

  1. Šį Konstitucinio Teismo sprendimą paskelbti Konstitucinio Teismo svetainėje.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė
                                                                         Gintaras Goda
                                                                         Danutė Jočienė
                                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                                         Vytautas Mizaras
                                                                         Algis Norkūnas
                                                                         Daiva Petrylaitė
                                                                         Janina Stripeikienė