LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Konstituciniame Teisme taisyklės

Informacija atnaujinta: 2020-02-25 15:56

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 2020 m. vasario 14 d. Nr. 4B-9
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsniu:

1. T v i r t i n u Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Konstitucinio Teismo svetainėje.

 

Pirmininkas                                                                                      Dainius Žalimas

 

         PATVIRTINTA
         Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko
         2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 4B-9

 

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME TAISYKLĖS

 I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą, taip pat asmenų aptarnavimą Konstituciniame Teisme.

Taisyklės netaikomos nagrinėjant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnyje nurodytų subjektų prašymus ir paklausimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. sprendimu ,,Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Nagrinėjant prašymus ir skundus ir aptarnaujant asmenis Konstituciniame Teisme Taisyklės taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai ar jų pagrindu priimti teisės aktai.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos pašto įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Taisyklėse nustatytų terminų eiga skaičiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5. Nagrinėdami prašymus ir skundus, aptarnaudami asmenis, Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Konstitucinio Teismo darbuotojai), privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais viešojo administravimo principais, o teikdami asmenims informaciją – Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais dokumentų teikimo principais.

6. Draudžiama atsisakyti nagrinėti prašymus ir skundus, aptarnauti asmenis dėl to, kad nėra šias funkcijas atliekančio Konstitucinio Teismo darbuotojo. Minėto darbuotojo atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo Konstituciniame Teisme atvejais šias funkcijas pavedama atlikti kitiems Konstitucinio Teismo darbuotojams.

7. Atsiradus Viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms Konstitucinio Teismo darbuotojas nuo prašymo ar skundo nagrinėjimo nusišalina pats arba yra nušalinamas Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio sprendimu. Gavęs pavedimą nagrinėti prašymą ar skundą, Konstitucinio Teismo darbuotojas, atsiradus minėtoms aplinkybėms, privalo pranešti Konstitucinio Teismo pirmininkui ar kancleriui ir savo tiesioginiam vadovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis.

8. Asmenys Konstituciniame Teisme aptarnaujami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 17 val. (be pietų pertraukos), penktadieniais nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. (be pietų pertraukos).

9. Jeigu asmuo ar jo atstovas pageidauja būti priimtas Konstitucinio Teismo kanclerio, jis turi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki priėmimo dienos užsiregistruoti telefonu, elektroniniu paštu arba atvykęs į Konstitucinį Teismą ir nurodyti klausimo, dėl kurio kreipiasi, esmę.

10. Konstitucinio Teismo kancleris pagal kompetenciją asmenis paprastai priima pirmadieniais nuo 9 val. iki 11 val. pagal iš anksto užregistruotų asmenų grafiką. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus suderintam priėmimo laikui, Konstitucinio Teismo darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, apie tai informuoja asmenį.  

II SKYRIUS
PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS 

11. Prašymą ar skundą raštu asmuo ar jo atstovas gali tiesiogiai pateikti atvykęs į Konstitucinį Teismą, atsiuntęs prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Prašymą žodžiu asmuo ar jo atstovas gali tiesiogiai pateikti atvykęs į Konstitucinį Teismą arba telefonu.

12. Prašymas, pateiktas žodžiu, išdėstomas Konstitucinio Teismo darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą.

13. Prašymai, pateikti žodžiu, Konstituciniame Teisme neregistruojami ir priimami tik tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti Taisyklių 46 punkte nurodytą informaciją žodžiu, kai šią informaciją galima pateikti tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant įstatymų ir tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų nustatytos tvarkos. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmuo turi išdėstyti prašymą raštu. Konstitucinis Teismas nefiksuoja ir nesaugo žodžiu pateiktų prašymų turinio, tam panaudodamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones.

14. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo (toliau – teisės pažeidimai) požymių, Konstitucinio Teismo darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo tuojau pat pranešti apie šio asmens elgesį savo tiesioginiam vadovui. Šio vadovo teikimu ir Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio sprendimu apie prašymą žodžiu teikiančio asmens elgesį, turintį akivaizdžių teisės pažeidimų požymių, pranešama kompetentingoms institucijoms.

15. Prašymas žodžiu turi būti pateikiamas prašymą teikiančiam asmeniui ar jo atstovui ir jį aptarnaujančiam Konstitucinio Teismo darbuotojui suprantama kalba. Jeigu asmuo ar jo atstovas nemoka valstybinės kalbos, o Konstituciniame Teisme nėra Konstitucinio Teismo darbuotojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo ar jo atstovas kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Konstitucinį Teismą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją asmuo, kuris kreipiasi į Konstitucinį Teismą, pakviečia savo iniciatyva.

16. Prašymas ir skundas raštu turi būti:

16.1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pateikti prašymo vertimo į valstybinę kalbą nereikalaujama, kai į Konstitucinį Teismą raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, arba kai nevalstybine kalba parašytas prašymas yra lengvai suprantamas ir Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio sprendimu yra priimamas nagrinėti;

16.2. parašytas įskaitomai;

16.3. konkretus ir suprantamas;

16.4. su nurodytu asmens vardu ir pavarde arba pavadinimu (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresu arba kitais kontaktiniais duomenimis ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, jis teikiamas pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta;

16.5. asmens pasirašytas.

17. Atstovaujamo asmens vardu į Konstitucinį Teismą kreipdamasis asmens atstovas prašyme ar skunde turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus duomenis ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

18. Kai prašymą ar skundą Konstituciniam Teismui pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Rašytinis prašymas ar skundas, atsiųstas Konstituciniam Teismui elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

20. Jeigu Konstitucinio Teismo pirmininkas ar kancleris nenusprendžia kitaip, rašytiniai prašymai, neatitinkantys Taisyklių 19 punkto reikalavimų, tačiau į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Konstitucinio Teismo interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, Konstituciniame Teisme neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

21. Konstitucinio Teismo darbuotojas, jam Konstitucinio Teismo suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs prašymą ar skundą, turi nedelsdamas persiųsti jį oficialiu Konstitucinio Teismo elektroninio pašto adresu pastas@lrkt.lt ir apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą. 

III SKYRIUS
PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

22. Asmenų prašymų ir skundų priėmimą, registravimą ir jų perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją organizuoja Konstitucinio Teismo Administravimo ir protokolo skyrius.

23. Prašymai ir skundai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu ar elektroninėmis priemonėmis, turi būti užregistruoti atitinkamame Konstitucinio Teismo dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų. Ant prašymo ar skundo dedamas spaudas, jame įrašoma prašymo ar skundo gavimo data ir registracijos numeris.

24. Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo Konstituciniame Teisme dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.

25. Užregistruotus prašymus ir skundus Konstitucinio Teismo Administravimo ir protokolo skyrius perduoda Konstitucinio Teismo pirmininkui ar kancleriui. Skundus dėl konkrečių Konstitucinio Teismo teisėjų veiksmų Konstitucinio Teismo Administravimo ir protokolo skyrius perduoda Konstitucinio Teismo pirmininkui.

26. Konstitucinio Teismo pirmininkas ar kancleris negali paskirti skundą nagrinėti Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, kurio veiksmai skundžiami.

27. Administracinė procedūra dėl skunde išdėstyto klausimo atliekama laikantis Viešojo administravimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

28. Prašymai, išskyrus Taisyklių 13 ir 20 punktuose nurodytus prašymus, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Konstituciniame Teisme dienos.

29. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Konstituciniame Teisme dienos, Konstitucinio Teismo pirmininkas ar kancleris turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 28 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, Konstitucinis Teismas per 2 darbo dienas nuo Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

30. Jeigu prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, o Konstitucinis Teismas tokios informacijos ir dokumentų pats gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Konstitucinis Teismas kreipiasi į asmenį raštu su prašymu pateikti šią informaciją ir dokumentus ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai. Jeigu per Konstitucinio Teismo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai negaunami, prašymas nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo Konstitucinio Teismo nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Konstitucinis Teismas pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.

31. Jeigu prašymo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra teisės pažeidimų požymių, Konstitucinis Teismas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Konstituciniame Teisme dienos persiunčia to prašymo kopiją ir prie jo pridedamų dokumentų kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam prašymo nagrinėjimui būtinas kompetentingos institucijos atsakymas, prašymo nagrinėjimas Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio sprendimu gali būti sustabdytas iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio nusižengimo bylos teiseną arba iki bus baigta baudžiamoji byla ar administracinio nusižengimo bylos teisena. Apie tokio prašymo nagrinėjimo sustabdymą Konstitucinis Teismas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui ar jo atstovui.

32. Prašymas ar skundas Konstituciniame Teisme nenagrinėjamas:

32.1. kai yra Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatyti prašymo ir skundo nenagrinėjimo pagrindai, jeigu Konstitucinio Teismo pirmininkas ar kancleris nenusprendžia kitaip. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo Konstituciniame Teisme dienos, išskyrus atvejus, kai jame nenurodyta jokių kontaktinių duomenų ryšiui palaikyti;

32.2. jeigu jis pateiktas raštu nesilaikant Taisyklių 16.1, 16.2 papunkčiuose, 17 ir 18 punktuose nustatytų reikalavimų. Tokį prašymą ar skundą Konstitucinis Teismas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos grąžina asmeniui, valstybine kalba nurodydamas jo grąžinimo priežastis. Konstitucinis Teismas pasilieka prašymo ar skundo ir gautų dokumentų kopijas;

32.3. jeigu jis atsiųstas ne tuo adresu arba Konstitucinis Teismas pagal kompetenciją negali spręsti jame išdėstytų klausimų. Tokį prašymą ar skundą Konstitucinis Teismas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčia kompetentingai institucijai ir apie tai praneša asmeniui. Kai nėra institucijos, kuri pagal savo kompetenciją turėtų nagrinėti prašymą ar skundą, Konstitucinis Teismas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui ir paaiškina jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis;

32.4. jeigu asmuo, kuris kreipiasi, nepateikia prašymui išnagrinėti būtinos papildomos informacijos ir dokumentų, kurių pats Konstitucinis Teismas gauti negali. Tokiu atveju Konstitucinis Teismas atlieka Taisyklių 30 punkte nurodytus veiksmus.

33. Jeigu prašymas nebuvo nagrinėjamas Taisyklių 32.4 papunktyje nustatytu pagrindu, asmens dar kartą pateiktas prašymas su būtina papildoma informacija ar dokumentais nelaikomas teikiamu pakartotinai.

34. Prašymai, kuriuose yra informacijos apie specialių kategorijų asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius, filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetinius ir biometrinius duomenis, iš kurių galima nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis ar duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją, persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Konstitucinis Teismas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį su prašymu per ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį pateikti tokį sutikimą. Kai per Konstitucinio Teismo nustatytą terminą sutikimo negaunama, prašymas grąžinamas asmeniui ir nurodomos grąžinimo priežastys. Taisyklių 32.3 papunktyje nustatytas 5 darbo dienų prašymo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą gavimo Konstituciniame Teisme.  

IV SKYRIUS
ATSAKYMŲ PARENGIMAS IR SAUGOJIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS 

35. Į prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme, nebent Konstitucinio Teismo pirmininkas ar kancleris nusprendžia kitaip.

36. Atsakymai į prašymus, siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai atsakoma į Taisyklių 20 punkte nurodytus prašymus.

37. Atsakymai į prašymus rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

38. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jų turinį:

38.1. atsakant į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, suteikiama prašoma administracinė paslauga arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

38.2. atsakant į prašymą pateikti Konstitucinio Teismo turimą informaciją, prašoma informacija pateikiama Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

38.3. atsakant į prašymą priimti administracinį sprendimą, pateikiama atitinkamo priimto dokumento kopija, išrašas ar nuorašas arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

38.4. į kitus prašymus atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

39. Prašymą nagrinėjęs Konstitucinis Teismas, pats pastebėjęs ar gavęs pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klaidų paaiškėjimo arba asmens kreipimosi dienos jas ištaiso ir pateikia asmeniui ištaisytą atsakymą arba praneša jam, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

40. Į skundus atsakoma laikantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos.

41. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba Konstitucinio Teismo siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, kartu turi būti nurodoma institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.  

V SKYRIUS
ASMENŲ APTARNAVIMAS TAIKANT VIENO LANGELIO PRINCIPĄ 

42. Asmenų priėmimą ir aptarnavimą Konstituciniame Teisme taikant vieno langelio principą organizuoja Konstitucinio Teismo Administravimo ir protokolo skyrius.

43. Konstitucinio Teismo darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, atlieka šias funkcijas:

43.1. priima prašymus ir skundus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, prireikus paprašo asmens, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Konstitucinis Teismas negali gauti pats arba kuriuos privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

43.2. užregistruoja gautus prašymus ir skundus, išskyrus Taisyklių 13 ir 20 punktuose nurodytus prašymus, ir perduoda juos Konstitucinio Teismo pirmininkui ar kancleriui;

43.3. įteikia ar išsiunčia asmeniui ar jo atstovui atsakymą į jo prašymą ar skundą;

43.4. prašymą ar skundą pateikusio asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja jį apie prašymo ar skundo nagrinėjimo eigą;

43.5. informuoja prašymą ar skundą pateikusį asmenį ar jo atstovą apie Konstitucinio Teismo kompetenciją;

43.6. kiekvienais metais ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos pateikia savo tiesioginiam vadovui praėjusių metų statistinę informaciją apie prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą Konstituciniame Teisme.

44. Konstitucinio Teismo darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, neteikia asmenims teisinių konsultacijų. 

VI SKYRIUS
ASMENŲ APTARNAVIMAS TELEFONU 

45. Konstitucinio Teismo darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą telefonu, suteikia asmeniui Taisyklių 46 punkte nurodytą informaciją. Asmeniui ši informacija suteikiama laikantis Taisyklių 15 punkto reikalavimų.

46. Konstitucinio Teismo darbuotojas turi trumpai ir suprantamai:

46.1. paaiškinti, ar Konstitucinis Teismas yra kompetentingas nagrinėti prašymą ar skundą asmeniui rūpimu klausimu;

46.2. paaiškinti galimus dokumentų pateikimo būdus ir tai, kokius dokumentus reikėtų pateikti, kad prašymas ar skundas būtų išnagrinėtas;

46.3. esant galimybei, nurodyti instituciją (jos adresą ir kontaktus), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu Konstitucinis Teismas nekompetentingas nagrinėti jo prašymą ar skundą, išskyrus atvejus, kai nėra institucijos, kuri pagal savo kompetenciją turėtų nagrinėti asmens prašymą ar skundą;

46.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja Konstitucinis Teismas ir kurią asmuo turi teisę gauti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

47. Aptarnaudamas asmenį telefonu, Konstitucinio Teismo darbuotojas turi laikytis šių reikalavimų:

47.1. prisistatyti skambintojui – pasakyti Konstitucinio Teismo pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;

47.2. išklausyti asmenį, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymo ar skundo esmę;

47.3. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus, jeigu klausimai priskirti jo kompetencijai ir atsakymas yra žinomas, arba pasiūlyti, kad asmuo kreiptųsi į kompetentingą Konstitucinio Teismo darbuotoją;

47.4. prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, nurodyti, kada bus asmeniui atsakyta, arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita ryšio priemone.

48. Siekiant užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą, telefoniniai pokalbiai, skambinant Konstitucinio Teismo darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą telefonu, yra įrašomi. 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

49. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas kartą per metus Konstituciniame Teisme atliekamas vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

50. Konstitucinio Teismo darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą, pareigos, vardas ir pavardė, darbo laikas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kita reikiama informacija, susijusi su asmenų aptarnavimu, skelbiama Konstitucinio Teismo svetainėje.

_________________ 

                                                                                                       Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo 
                                                                                                       Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme 
                                                                                                       taisyklių priedas 

(Prašymo ir skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius,

tel. (8 5)  261 3535, faks. (8 5)  212 7975, el. paštas pastas@lrkt.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604236

 

________________________________________________________________
(pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris

_________________________________________________________________
arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris*)

 

PAŽYMA

APIE PRIIMTUS DOKUMENTUS

 

_____________ Nr. ___________
(data)

 

Jūsų prašymas arba skundas dėl _____________________________________________
                                                                                                                            (trumpas turinio apibūdinimas)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 gautas ____________ Nr. _______________.
                             (data)                 (registracijos numeris)

 

Dokumentus priėmė

_____________________            ____________________             ____________________
                    (pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

_______________________
                         (telefono numeris)

______________

* Jeigu pareiškėjas šiuos duomenis nurodo.