Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

2.1.3. Netinkamai atskleistas ginčijamo ar su juo susijusio teisinio reguliavimo turinys

Informacija atnaujinta: 2020-12-29 10:12

Netinkamai atskleistas ginčijamo ar su juo susijusio teisinio reguliavimo turinys. Pareiškėjams taip pat grąžinami prašymai, kuriuos argumentuojant:

a) apskritai neatsižvelgiama į ginčytų nuostatų turinį [1]:

Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendime konstatuota, kad Seimo narių grupė nepagrindė, kaip yra pažeidžiamas iš konstitucinio teisinės valstybės principo įstatymų leidėjui kylantis reikalavimas neleisti įstatymo atgalinio galiojimo, nes iš ginčyto ir su juo susijusio teisinio reguliavimo buvo matyti, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų vadovai, pasibaigus ginčytame Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytiems terminams, atleidžiami iš darbo ne anksčiau nei praėjus vieniems metams nuo šio įstatymo įsigaliojimo.

b) pareiškėjų pateiktas ginčytų nuostatų aiškinimas yra nepakankamai pagrįstas [2]:

Minėtuose Konstitucinio Teismo 2015 m. gruodžio 30 d. ir 2016 m. sausio 5 d. sprendimuose, kuriais pareiškėjams grąžinti jų prašymai ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo rinkimų įstatymo nuostata, pagal kurią kandidatas į Seimo narius, kuris yra (buvo) kitos valstybės pilietis, įpareigojamas pateikti jos kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie tos valstybės pilietybės atsisakymą ar jos netekimą, pažymėta, kad pareiškėjai, teigdami, jog kai kuriais atvejais įgyvendinti šį reikalavimą gali būti neįmanoma, neatsižvelgė į visuminį ginčytoje nuostatoje įtvirtintą teisinį reguliavimą, iš kurio matyti, kad yra numatytos ir kitos galimybės gauti duomenis apie kandidato į Seimo narius turimą ar turėtą kitos valstybės pilietybę.

c) neatsižvelgiama į su ginčijamu teisiniu reguliavimu susijusį teisinį reguliavimą, be kita ko, įtvirtintą aukštesnės galios teisės aktuose [3]:

Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. birželio 23 d. potvarkyje Nr. 2B-129 konstatuota, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, teigdamas, jog Vyriausybės nutarimu patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo nuostatoje elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimas prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų priskirtas pažeidžiant Elektros energetikos įstatymo nuostatas, neatsižvelgė į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, kuriomis remiantis ši veiklos rūšis priskirta prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų. 

Grąžindamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui jo prašymą įvertinti Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, pagal kurią nuteistieji neturi teisės į ilgalaikius pasimatymus su joje nenurodytais šeimos nariais, be kita ko, su vaikais, konstitucingumą, Konstitucinis Teismas minėtame 2018 m. balandžio 16 d. sprendime pažymėjo, kad pareiškėjas, neatsižvelgdamas į visuminį teisinį reguliavimą, nepagrįstai teigė, jog Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu „eliminuota bet kokia galimybė nuteistiesiems pasimatyti su artimaisiais giminaičiais“, be kita ko, su vaikais. Pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kodėl, jo manymu, Bausmių vykdymo kodekse nustatyto visuminio teisinio reguliavimo kontekste tik nuteistojo teisė į ilgalaikius pasimatymus su artimaisiais giminaičiais, be kita ko, su vaikais, yra vienintelis galimas būdas užtikrinti pagal Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalį ginamą žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą, apsaugoti iš Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalių kylančias konstitucines vertybes – šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę. Pareiškėjas nevertino to, kad pagal Konstituciją reguliuojant šeimos santykius turi būti atsižvelgiama į reguliuojamų santykių specifiką, ir nepateikė teisinių argumentų, kad, nenustačius nuteistųjų teisės į ilgalaikius pasimatymus su ginčytoje Bausmių vykdymo kodekso nuostatoje nenurodytais asmenimis, tačiau kitose šio kodekso nuostatose nustačius kitas nuteistųjų bendravimo su šeimos nariais formas, yra pažeidžiama nuteistųjų teisės palaikyti šeimos ryšius esmė arba neproporcingai varžomas jų privatus ir šeimos gyvenimas. 

Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Vilniaus apygardos administraciniam teismui grąžintas jo prašymas ištirti, ar Vyriausybės nutarimo nuostata, kuria Finansų ministerija buvo įgaliota patvirtinti Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą, neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad prašyme nurodytos ir (arba) pacituotos kai kurios Įmonių bankroto įstatymo nuostatos, tačiau neatsižvelgta į prašyme nepaminėtas kitas šio įstatymo nuostatas. Sistemiškai vertinant visas Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, iš prašymo nebuvo aišku, kodėl, pareiškėjo nuomone, bankroto administratoriui taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, aiškinamas kartu su Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintu reikalavimu laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, nereiškia bankroto administratoriaus pareigos laikytis profesinės etikos normų ir nesuponuoja atsakomybės bankroto administratoriams taikymo už tokių normų pažeidimus. Taip pat nebuvo aišku, kodėl Vyriausybė, kurios įgaliotai institucijai pagal Įmonių bankroto įstatymą pavesta vykdyti bankroto administratorių veiklos priežiūrą ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skirti nuobaudas už šioje veikloje nustatytus pažeidimus, neturėjo teisės įgalioti Finansų ministerijos patvirtinti Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą kaip bankroto administratoriaus atsakomybės už jame įtvirtintų profesinės etikos normų pažeidimus taikymo pagrindą. 


[1] Žr. Konstitucinio Teismo pirmininko 2012 m. lapkričio 26 d. potvarkį Nr. 2B-81, Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą.

[2] Žr. Konstitucinio Teismo 2014 m. rugsėjo 2 d., 2014 m. rugsėjo 5 d., 2015 m. gruodžio 30 d.2016 m. sausio 5 d. sprendimus.

[3] Žr. Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. birželio 23 d. potvarkį Nr. 2B-129, Konstitucinio Teismo 2015 m. balandžio 7 d., 2018 m. balandžio 16 d.2020 m. liepos 17 d. sprendimus.