En

Konkursai

2017 m. gegužės 25 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

 

ADMINISTRAVIMO IR PROTOKOLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad būtų užtikrintas kokybiškas Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) ir kitų dokumentų vertimas į prancūzų kalbą ir iš prancūzų kalbos, išverstų tekstų redagavimas ir parengimas spaudai, pagalba organizuojant, rengiant Lietuvos ir užsienio valstybių svečių priėmimus.

 III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) ir kitų dokumentų vertimas į prancūzų kalbą ir iš prancūzų kalbos, išverstų dokumentų redagavimas, parengimas spaudai.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – prancūzų filologijos arba vertimo bakalauro (humanitarinių mokslų sritis, prancūzų filologijos arba vertimo kryptis) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų prancūzų kalbos tekstų vertėjo darbo patirtį;

6.2. mokėti prancūzų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teise;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos teisės aktuose, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Tarptautinio Teisingumo Teismo veikloje vartojamą teisinę terminiją;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, redaguoti tekstus (prancūzų kalba), gerai mokėti lietuvių kalbos rašybos, raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus.

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka kokybišką Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų), pranešimų spaudai, tarptautinių konferencijų dokumentų, įskaitant pranešimus minėtoms konferencijoms, kitų dokumentų vertimą į prancūzų kalbą arba iš prancūzų kalbos, išverstus dokumentus redaguoja, užtikrina vertimų autentiškumą, rengia Konstitucinio Teismo interneto svetainės dokumentus prancūzų kalba;

7.2. prisideda prie Konstitucinio Teismo renginių organizavimo;

7.3. prireikus dalyvauja Konstitucinio Teismo renginiuose, jų metu atlieka vertimą žodžiu į prancūzų kalbą arba iš prancūzų kalbos;

7.4. redaguoja Konstitucinio Teismo leidinius prancūzų kalba;

7.5. konsultuoja Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus vertimo klausimais;

7.6. teikia pagalbą palaikant nuolatinius dalykinius ryšius su kitų valstybių konstituciniais teismais ir aukščiausiomis teisminėmis institucijomis, taip pat su tarptautiniais teismais, atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, vykdant dalykinį susirašinėjimą, rengiant bendradarbiavimo susitarimus;

7.7. prisideda organizuojant susitikimus su užsienio valstybių konstitucinių teismų ir kitų teisinių institucijų atstovais;

7.8. prisideda organizuojant Lietuvos ir užsienio valstybių delegacijų ir svečių priėmimą Konstituciniame Teisme;

7.9. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Administravimo ir protokolo skyriaus vedėjo pavedimus.

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo ir protokolo skyriaus vedėjui.