En

Konkursai

2017 m. vasario 1 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjo pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

 

KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga, kad būtų padedama tirti konstitucinės justicijos bylose keliamas problemas, ieškoma, sisteminama, apibendrinama ir analizuojama konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms reikalinga teisinė informacija, prisidedama prie Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) ir kitų dokumentų projektų rengimo, padedama įgyvendinti kitas Konstitucinio Teismo funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – teisė ir dokumentų valdymas. Šis valstybės tarnautojas taip pat vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. mokėti dvi iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;

6.5. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamą oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;

6.6. būti puikiai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų, kitų tarptautinių teismų jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

6.7. gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, bendrąsias teisės mokslo raidos tendencijas;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo tvarką;

6.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. prisideda prie Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinio tyrimo, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui;

7.2. rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais, taip pat rengia Konstitucinio Teismo aktų, Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

7.3. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir rengiamus jo pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių teisinį reguliavimą ir konstitucinę doktriną užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

7.4. prireikus sistemina Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, rengia jos temines apžvalgas, Konstitucinio Teismo aktų santraukas;

7.5. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

7.6. dalyvauja rengiant metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą;

7.7. prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

7.8. padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius;

7.9. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, teisėjų ir kanclerio pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo kancleriui.

 


 

2017 m. sausio 25 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

 

TEISĖS TYRIMŲ SKYRIAUS TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės lygis – A.
 3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

 1. Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga, kad būtų padedama tirti konstitucinės justicijos bylose keliamas problemas, ieškoma, sisteminama, apibendrinama ir analizuojama konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms reikalinga teisinė informacija, prisidedama prie Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektų rengimo, padedama įgyvendinti kitas Konstitucinio Teismo funkcijas.

 III. VEIKLOS SRITYS

 1. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – teisė ir dokumentų valdymas. Šis valstybės tarnautojas taip pat vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;

6.5. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamą oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;

6.6. būti puikiai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų, kitų tarptautinių teismų jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

6.7. gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, bendrąsias teisės mokslo raidos tendencijas;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo tvarką;

6.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šiaspareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir rengiamus jo pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių teisinį reguliavimą ir konstitucinę doktriną užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

7.2. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

7.3. skyriaus vedėjo nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus ir rengia išvadas;

7.4. rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;

7.5. prireikus prisideda prie Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinio tyrimo, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui;

7.6. prireikus rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais, taip pat rengia Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų), Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

7.7. dalyvauja rengiant metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą;

7.8. prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

7.9. rengia atsakymų į gautus asmenų skundus, prašymus, laiškus projektus;

7.10. padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius;

7.11. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Teisės tyrimų skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus Teisės tyrimų skyriaus vedėjui.

 


2017 m. sausio 23 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 „Dėl atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas), Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas organizuoja pakaitinio valstybės tarnautojo atranką į Teisės tyrimų skyriaus konsultanto (A lygis, 14 kategorija) pareigas.

Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir iki 2017 m. sausio 30 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Aprašo 3 priede nurodytą užpildytą deklaraciją;

4. anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Išsamesnė informacija apie atranką tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

 

TEISĖS TYRIMŲ SKYRIAUS KONSULTANTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės tyrimų skyriaus konsultantas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Teisės tyrimų skyriaus konsultanto pareigybė reikalinga, kad būtų ieškoma, sisteminama, apibendrinama ir analizuojama konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti reikalinga teisinė informacija, padedama įgyvendinti kitas Konstitucinio Teismo funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – teisė ir dokumentų valdymas. Šis valstybės tarnautojas taip pat vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 6 mėnesių teisinio darbo patirtį;

6.3. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;

6.5. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamą oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;

6.6. būti puikiai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų, kitų tarptautinių teismų jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

6.7. gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, bendrąsias teisės mokslo raidos tendencijas;

6.8. būti susipažinęs su civiline teise ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo tvarką;

6.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir rengiamus jo pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių teisinį reguliavimą ir konstitucinę doktriną užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

7.2. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

7.3. skyriaus vedėjo nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus ir rengia išvadas;

7.4. rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;

7.5. dalyvauja rengiant metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą;

7.6. prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

7.7. teikia teisines konsultacijas kitiems Konstitucinio Teismo aparato struktūriniams padaliniams ar valstybės tarnautojams vidaus dokumentų rengimo ir kitais Konstitucinio Teismo aparato veiklos klausimais, atlieka Konstitucinio Teismo sudaromų viešojo pirkimo sutarčių projektų teisinį vertinimą;

7.8. rengia atsakymų į iš asmenų gautus skundus, prašymus projektus;

7.9. padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius;

7.10. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Teisės tyrimų skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Teisės tyrimų skyriaus konsultantas yra tiesiogiai pavaldus Teisės tyrimų skyriaus vedėjui.


 

2016 m. sausio 19 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Teisės tyrimų skyriaus konsultanto (A lygis, 13 kategorija) pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

 

TEISĖS TYRIMŲ SKYRIAUS KONSULTANTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės tyrimų skyriaus konsultantas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Teisės tyrimų skyriaus konsultanto pareigybė reikalinga, kad būtų ieškoma, sisteminama, apibendrinama ir analizuojama konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti reikalinga teisinė informacija, padedama įgyvendinti kitas Konstitucinio Teismo funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – teisė ir dokumentų valdymas. Šis valstybės tarnautojas taip pat vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;

6.2. turėti teisinio darbo patirtį;

6.3. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;

6.5. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamą oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;

6.6. būti puikiai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų, kitų tarptautinių teismų jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

6.7. gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, bendrąsias teisės mokslo raidos tendencijas;

6.8. būti susipažinęs su civiline teise ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo tvarką;

6.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir rengiamus jo pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių teisinį reguliavimą ir konstitucinę doktriną užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

7.2. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

7.3. skyriaus vedėjo nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus ir rengia išvadas;

7.4. rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;

7.5. dalyvauja rengiant metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą;

7.7. prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

7.8. teikia teisines konsultacijas kitiems Konstitucinio Teismo aparato struktūriniams padaliniams ar valstybės tarnautojams vidaus dokumentų rengimo ir kitais Konstitucinio Teismo aparato veiklos klausimais, atlieka Konstitucinio Teismo sudaromų viešojo pirkimo sutarčių projektų teisinį vertinimą;

7.9. rengia atsakymų į iš asmenų gautus skundus, prašymus projektus;

7.10. padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius;

7.11. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Teisės tyrimų skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Teisės tyrimų skyriaus konsultantas yra tiesiogiai pavaldus Teisės tyrimų skyriaus vedėjui.